Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2022

KAJDno-2022-299

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nea Okkonen, Vs. nuorisosihteeri, nea.okkonen@kajaani.fi

Perustelut

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset, esitys 2022

Kajaanin kaupunki on ilmoittanut nuorisoyhdistysten haettavaksi 15000 euroa toiminta-avustusta yleisen toiminnan tukemiseen (kerho-, kurssi-, koulutus-, retki-, ym. sekä kansainväliseen toimintaan) 29.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä toiminta-avustushakemuksia saapui kaikkiaan 7 yhdistykseltä. Lisäksi yksi hakemus tuli määräajan jälkeen.

Avustusta haettiin yhteensä 24 040 euroa.

Avustusta jaetaan sivistyslautakunnan määrittelemillä avustusten jakoperusteella (liittenä), jossa huomioidaan toiminnan laajuus, toimintaan osallistuminen, vaikuttavuus, taloudellinen toiminta sekä toiminnan kehittäminen ja yhteistyö.

Yksi hakemuksista tuli Kajaanin 4H ry:ltä (6000€), jolle on jo myönnetty tänä vuonna muuta Kajaanin kaupungin avustusta nuorisotoimintaan. Määriteltyjen jakoperusteiden mukaan toista avustusta ei 4H ry:lle myönnetä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta vuodelle 2022 määriteltyjen jakoperusteiden mukaan 13816 € liitteessä olevan esityksen mukaisesti. 

Kajaanin Vesaiset ry:n toiminta-avustus myönnetään ehdollisena, edellyttäen, että sen hallituksen allekirjoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään vt. nuorisosihteeri Nea Okkoselle 30.5.2022 mennessä.

Päätös

Muutettu päätösehdotus:
Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, että nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2022 palautetaan uudelleen valmisteluun.

Jaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Nea Okkonen, Vs. nuorisosihteeri, nea.okkonen@kajaani.fi

Perustelut

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset, esitys 16.6.2022

Kajaanin kaupunki on ilmoittanut nuorisoyhdistysten haettavaksi 15 000 euroa toiminta-avustusta yleisen toiminnan tukemiseen (kerho-, kurssi-, koulutus-, retki ym. sekä kansainvälinen toiminta) 29.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä toiminta-avustuksia saapui kaikkiaan 7 yhdistykseltä. Lisäksi yksi hakemus tuli määräajan jälkeen.

Avustusta haettiin yhteensä 24 040 euroa.

Avustusta jaetaan sivistyslautakunnan määrittelemillä avustusten jakoperusteilla (oheisliitteenä), jossa huomioidaan toiminnan laajuus, toimintaan osallistuminen, vaikuttavuus, taloudellinen toiminta sekä toiminnan kehittäminen ja yhteistyö.

Kajaanin 4H ry:lle on myönnetty tänä vuonna Kajaanin kaupungin muuta avustusta nuorisotoimintaan. 

Etnika-Kainuu ry:lle on myönnetty Kajaanin kaupungin kulttuuritoimen avustusta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta vuodelle 2022 Kajaanin kaupunki ilmoitti haettavaksi 15 000 euroa. Koska avustusta hakevia järjestöjä oli viime vuotta vähemmän, osallisuus- ja hyvinvointijaosto jakaa avustuksina 10 000 euroa määriteltyjen jakoperusteiden mukaan oheisessa liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

4H ry:lle ei myönnetä avustusta, koska se on saanut jo tänä vuonna Kajaanin kaupungin avustusta nuorisotoimintaan.

Etnika-Kainuu ry:lle nuorisoavustusta jaettaessa järjestön kulttuurista lasten ja nuorten toimintaa ei huomioida, koska siihen on myönnetty jo Kajaanin kaupungin avustusta. Esitetty nuorisoavustus koskee siis muuta lasten ja nuorten toimintaa.

Päätös

Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Teams-etäyhteyden päästä paikalta poistui esteellisenä Kaija Patronen klo 17.10-17.36.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.