Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tapahtuma-avustus Northern Game Summit

KAJDno-2023-1151

Valmistelija

  • Milja Korhonen, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, milja.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Northern Game Summit on Kajaanin ammattikorkeakoulun pelialan opiskelijoiden järjestämä tapahtuma Kajaanissa, joka tuo yhteen pelialan nykyiset ja tulevat ammattilaiset. Tapahtuma järjestetään 18. - 20.9.2024.  Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2012 ja tuona aikana Kajaanissa on vieraillut useita pelialan isoja nimiä eri puolilta maailmaa. Kyseessä on kolmipäiväinen pelialan konferenssitapahtuma Kajaanissa. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on 480. Edellisenä vuonna osallistujia oli 400. Tapahtumaan osallistuvat kansalliset ja kansainväliset vieraat tekevät Kajaania tunnetuksi. ​Tapahtuman kokonaisbudjetti on 50 000 euroa. Järjestäjä hakee tapahtuma-avustusta 10 000 euroa mm. tilavuokraan, markkinointiin ja tapahtumaan saapuvien puhujien kustannuksiin. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto ei myönnä tapahtuma-avustusta 18. - 20.9.2024 järjestettävälle Northern Game summit -tapahtumalle. Kajaanin kaupunki rahoittaa jo Kajaani Game city -hanketta. 

Lisätietoja asiasta antaa markkinointipäällikkö Milja Korhonen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.