Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 LISÄPYKÄLÄ: Tapahtuma-avustus Soipa Kieli -oopperan kantaesitys/ Kianto-oopperan tuotantoryhmä (lisäpykälä)

KAJDno-2023-1151

Valmistelija

  • Minna Tuunainen, Tapahtumapäällikkö, minna.tuunainen@kajaani.fi

Perustelut

Kianto opperan tuotantotiimi/ ********* järjestää Soipa kieli -oopperan kantaesityksen Kajaanin kirkossa 31.7.2024. Kansanoopperan aihe on kainuulainen korpikirjailija Ilmari Kianto. Kansanooppera on harvinaisempi ja katoava kansanperinne. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on 200. Oopperaa esitetään Kajaanin lisäksi myös Suomussalmella, Sotkamossa sekä Helsingissä. Tapahtuman kokonaisbudjetti on 40 000 euroa, josta Kajaanin tilaisuuden osuus on 20 000 euroa. Järjestäjä hakee tapahtuma-avustusta 12 000 euroa mm. esiintyjien matka- ja majoituskuluihin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää tapahtuma-avustusta 1 000 euroa 31.7.2024 pidettävän Soipa kieli -oopperan järjestämiseen. Tapahtuma-avustus maksetaan osallisuus- ja hyvinvointijaoston kulttuuritapahtumien tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista suoraan järjestäjälle.

  • Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen täyttämällä raportointilomake. Raportointilomake löytyy verkkosivuilta: www.kajaani.fi/tapahtuma-avustukset 
  • Tapahtuman tulee käyttää Kajaanin kaupungin logoa (teksti ja vaakuna) kaikissa tapahtumailmoituksissaan (some ja printti) tai mainintaa että Kajaanin kaupunki tukee tapahtumaa. Logon saa tapahtumatuottaja Satu Pyykköseltä. Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi
  • Tapahtuma tulee ilmoittaa maksuttomalle tapahtumien Kainuu -tapahtumasivustolle (www.tapahtumienkainuu.fi)
     

Lisätietoja asiasta antaa kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Minna Tuunainen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.