Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tapahtuma-avustus Kilpa-aerobicin valtakunnalliset CUP-kilpailut / Kajaani Gymnastics ry

KAJDno-2020-1630

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaani Gymnastics ry järjestää Kajaanihallissa 13.11.–14.11.2021 kilpa-aerobicin valtakunnalliset CUP-kilpailut (jotka toimivat myös SM-kisojen ja kilpasarjojen mestaruuskisojen karsintakilpailuna). Kajaani Gymnastics ry hakee tapahtuma-avustusta 6.800 €. Avustus käytetään Kajaanihallin tilavuokran ( 4.835 € ) maksamiseksi sekä tuomarikulujen kattamiseksi, jotka ovat merkittävimmät kuluerät. Tuomarikulut ( 5.200 € ) koostuvat tuomareiden matka- ja majoituskuluista. Tapahtuman kokonaisbudjetti 19.835 €.  Tapahtuman tuotot (15.225 €) koostuvat osallistumismaksuista, ateria- ja kahviomyynnistä sekä sekä sponsorituloista.

Kyseessä on Suomen voimisteluliiton kaksipäiväiset, valtakunnalliset kilpa-aerobicin cup-kilpailut. Kilpailutapahtuma toimii myös karsintakilpailuna myöhemmin marraskuussa pidettäviin lajin SM sekä kilpasarjojen mestaruuskilpailuihin. Lauantaina kisataan SM-sarjoissa, joissa sarjat 9–11-vuotiaille, 12–14-vuotiaille, 15–17-vuotaille sekä aikuisille. Sunnuntaina kilpaillaan kilpasarjojen luokissa, joissa on kilpailijoita aina 8-vuotiaista aikuisiin saakka.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

Osallistujamäärä                     0,30 - 3,00 €       1100 x 1.50 € = 1650 €
Markkina-arvo ja näkyvyys      0,30 - 3,00 €      1100 x 1.50 € = 1650 €
Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus.        1 260 €

Tapahtuma lisää myönteistä kuvaa Kajaanista vilkkaana suurten tapahtumien paikkakuntana. Kilpailut tuovat Kainuuseen satoja urheilijoita, valmentajia, huoltajia, seuratoimijoita ja urheilijoiden perheitä n. 3 päivän ajaksi. Tapahtuman merkitys paikallisille yrityksille on merkittävä (majoitus- ja ravitsemusliikkeet, kaupat).  Osa kisajärjestelyistä tehdään yhteistyössä mm. KAMK:n sekä muiden järjestöjen kanssa. Tapahtuma streamataan yleisölle ympäri Suomen. Tapahtumalla on suuri vaikutus urheiluseuran jäsenistön yhteistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiselle, sillä iso kisatapahtuma järjestetään talkootyönä.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää Kajaani Gymnastics ry:lle avustusta Kajaanihallin tilavuokraan 3.868 € ja tuomarikuluihin 870 €. Tapahtuma-avustus on yhteensä 4.560 €. Tilavuokra maksetaan sisäisellä laskulla hyvinvointi -ja osallisuusjaoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.