Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

KAJDno-2021-557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Talousarvio ja -suunnitelma 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta. 

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne 

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 oli 12 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakatteen kasvu on ollut viime vuosina huomattavaa. Toimintakate on kasvanut vuodesta 2017 keskimäärin 4,1 %, kun taas verorahoituksen kasvu on ollut 3,3 %. Verorahoituksen kasvu on ollut vuosien 2016-2019 aikana vain 0,5 %, joten vuoden 2020 aikana valtiolta saadut koronapandemiaan liittyneet tuet paransivat huomattavasti, mutta väliaikaisesti verorahoituksen kasvua. Kajaanin kaupunki on toteuttanut 2010 -luvulla myös useita merkittäviä investointeja, mikä on kasvattanut poistojen osuutta tuloksesta. Investointipaine jatkuu lähivuosinakin merkittävänä.  

Kajaanin kaupungin tavoitteena on ollut saada talous tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Talouden sopeuttamissuunnitelmassa tavoitellaan kaupungin toimintakatteen kasvun hidastumista 10 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2020–2022. Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin palveluja ja puolet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) palveluja.  

Jotta Kajaanin kaupungin talous saadaan tasapainoon suunnittelukauden aikana, on jo hyväksyttyjä sopeuttamistoimenpiteitä laajennettava edelleen ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi. Verojen ja valtionosuuksien kasvu ei riitä kompensoimaan menojen kasvupaineita ja sen vuoksi kaupungin omat toimenpiteet menokasvun hillitsemiseksi ovat välttämättömiä.

Kajaanin kaupunki ei voi omilla päätöksillä ja toimenpiteillä suoraan vaikuttaa Kainuun soten tuottamiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kainuun soten jäsenkuntana Kajaanin kaupunki toteuttaa tavoitteellista omistajaohjausta ja edellyttää Kainuun sotea laatimaan tulosaluekohtaisen talouden tasapainottamisohjelman ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi yhteistyössä kaikkien jäsenkuntien kanssa.

 

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjaavat tavoitteet 

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla ja periaatteilla:  

 • Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu  
 • Vuosikate kattaa poistot  
 • Tilikauden tulos on positiivinen  
 • Kaupungin lainamäärä / asukas on alle maan keskiarvon ja konsernin lainamäärä / asukas pienenee  
 • Investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn  
 • Konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen  

Kaupungin talouden tavoitteet ohjaavat taloussuunnittelua. Taloudelliset tavoitteet saavuttamalla varmistetaan kestävä taloudellinen pohja pidemmällä aikavälillä. 

Talousarvioraami 

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) osalta vuoden 2022 talousarvion toimintakatteen raami on -261,7 milj. euroa (arvio 2021: -261,95 milj.euroa). Vuosikate on raamin mukaan 13,7 milj. euroa (arvio 2021: 12,8 milj.euroa) ja tilikauden alijäämä on koko kaupungin osalta yhteensä -2,5 milj. euroa.

Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sijoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat seuraavat:  

 • Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa 
 • Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 €. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 700 000 euroa 
 • Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä > 0 euroa 
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa 

Talousarvioraamin valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on arvioitu Verohallinnon ennakkotietojen ja Kuntaliiton valtionosuusennusteiden pohjalta. Saatavilla olevien veroennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2022 on arvioitu 146,0 milj. euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 120,0 milj. euroa.

Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia. 

Investoinnit 

Investointien taso tasapainotetaan vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä.  

Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan. 

Toimialojen ja liikelaitosten investointitarpeet kartoitetaan pidemmällä aikavälillä ja investointien toteutusta priorisoidaan yhdessä laadittavalla investointisuunnitelmalla. Investointien pidemmän aikavälin kestävä taso on, että investoinnit eivät ylitä vuosikatetta. Kajaanin peruskaupungin vuoden 2022 talousarvion investointimenojen tavoitetaso on 15,0 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus 

 1. hyväksyy peruskaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2022. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohjeen. 
 2. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä määrätietoisesti ja etsimään uusia talouden tasapainottamiskohteita. 
 3. edellyttää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää laatimaan tulosaluekohtaisen talouden tasapainottamisohjelman ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi yhteistyössä kaikkien jäsenkuntien kanssa. Tasapainottamisohjelma tulee esitellä syksyllä käytävän talousarvion raamineuvottelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

 • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on:

1. edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteutumista kaupungin eri toimialoilla

2. toimii yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä

3. vastaa kaupungin osallisuuden toteuttamisesta ja kehittämisestä

4. myöntää liikunta- ja kulttuuriavustukset ja näiden alojen palkinnot, tapahtuma-avustukset, nuorisoavustukset, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset sekä muut kaupungin avustukset, joita ei ole erikseen muualle säädetty sekä päättää avustusten jakoperusteet (delegoidaan päätösvalta 5.000 euroon viranhaltijalle)

5. toimii ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain tarkoittamana toimielimenä (kv 31.5.2021)

Talousarvioesitys vuodelle 2022

 • Avustukset  487 800 €
 • Hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut 57 504 €
 • Palveluiden ostot 37 395 €
 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 200 €
 • Muut toimintakulut 1 500 €

Yhteensä 586 399 €.

Palveluiden ostoihin varattava määräraha sisältää 7.800 euroa hyvinvointikertomuksen toteuttamiseen hankittavaa asiantuntijapalvelua, 10.545 euroa Pore-hankkeen Kajaanin kaupungin omarahoitusosuutta, 15.000 euroa toimintarahaa osallisuus-, järjestöyhteistyön ja ehkäisevän päihdetyon toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä 4.050 euroa muita palveluiden ostoja osallisuus- ja hyvinvointitoimintaan liittyen.

Kajaanin Kaupunginvaltuuston vahvistaman (KV 9.12.2019 § 62) talouden sopeuttamissuunnitelman mukaan liikunta- ja kulttuuriavustuksiin kohdistuu 50.000 euron säästö vuodelle 2022.  Sopeuttamissuunnitelman mukainen säästö on huomioitu Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvioesityksessä.

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen.  HYTE -kertoimen taloudellista vaikutusta ei ole otettu huomioon osallisuus- ja hyvinvointijaoston taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2024. HYTE-kertoimien taloudelliset vaikutukset tarkentuvat vuoden 2022 aikana osana valtionosuusrahoituksen uudistusta hyvinvointialueiden ja kuntien toiminnan rahoitukseen liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022  ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus: 
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja lisäksi vuoden 2023 budjettiin esitetään Kajaanin kaupunginhallitukselle että kaupunginvaltuustolle otettavaksi lisänä mahdollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE -kerroin.

Hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §