Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston päätösvallan delegointi

KAJDno-2021-1144

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 26 §:n mukaan osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää liikunta- ja kulttuuriavustukset ja näiden alojen palkinnot, tapahtuma-avustukset, nuorisoavustukset, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset sekä muut kaupungin avustukset, joita ei ole erikseen muualle säädetty. 

Liikunta- ja kulttuuriavustukset, nuorisoavustukset, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset ja muut mahdolliset yleisavustukset myönnetään julkisen, määräaikana tapahtuvan yhteisen haun perusteella. Erilaisiin kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin haetaan kaupungilta avustusta pitkin vuotta kymmeniä kertoja. Joustavan hallinnon ja päätöksenteon turvaamiseksi on hyvä delegoida päätösvaltaa ao. asioissa viranhaltijatasolle.  

Hallintosäännön 30 §:n mukaan toimielin voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 

Kaupungin hyvinvointikoordinaattorin virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan loppukeväästä 2022, jolloin hän voi ryhtyä käyttämään delegoitua päätösvaltaa. Väliaikaisesti päätösvalta voidaan siirtää muulle viranhaltijalle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto delegoi tapahtuma-avustusten päätösvallan 5.000 €:oon saakka hyvinvointikoordinaattorille. Päätösvalta delegoidaan väliaikaisesti hallintojohtajalle siihen saakka, kunnes hyvinvointikoordinaattori ottaa viran vastaan. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.