Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tapahtuma-avustus Kainuun Musiikkijuhlat 2021 / Nordic Live Productions Oy

KAJDno-2020-1630

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Musiikkijuhlat tekee paluun Kainuun festivaalikartalle elokuun lopussa 2021. Tapahtuman uusi toimija Nordic Live Productions Oy järjestää Kainuun Musiikkijuhlat 2021 Kajaanihallin ja Kaupunginlammen ympäristössä 27.-28.8.2021 kaksipäiväisenä. Kajaanihalli ja tapahtumakenttä ovat tapahtuman käytössä keskiviikosta 25.8. klo 16.00 - sunnuntaihin 29.8. klo 20.00. Nordic Live Productions Oy hakee tapahtuma-avustusta 25 000 euroa Kainuun Musiikkijuhlat -tapahtuman järjestelykustannuksiin ja markkinointiin. Kajaanihallin ja tapahtumakentän tila -ja aluevuokrat ovat yhteensä 12 000 euroa, josta Kajaanihallin osuus on 8 800 euroa ja tapahtumakentän osuus 3 200 euroa.

Nordic Live Productions Oy on tunnettu lukuisten kotimaisten festivaalien ja konserttien järjestäjänä. Festivaali on tänä vuonna täysin K18- festivaali aikuisille. Festivaalin ohjelmistossa on luvassa kotimaisia ja ulkomaalaisia tähtiesiintyjiä. Tavoitteena on rakentaa Kainuun Musiikkijuhlat -tapahtumasta Kainuun maakunnan suurin festivaalitapahtuma. Vahvan esiintyjäkattauksen lisäksi tapahtumassa on korkeatasoiset juoma- ja ruokapalvelut. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä kahden päivän aikana n. 10 000 kävijää oheistapahtumineen. Suunnitelmana on, että tapahtuma järjestetään jatkossa vuosittain.

Tapahtuman kustannukset koostuvat mm. esiintyjäpalkkioista, äänentoistosta, markkinoinnista, tila- ja kalustovuokrista. Tapahtuman tuotot muodostuvat pääasiassa pääsylippu-, sponsori- ja myyntituloista.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

1.    Osallistujamäärä                      0.30 - 3.00 €      10 000 X 0.30 € = 3000 €          
2.    Markkina-arvo ja näkyvyys     0.30 - 3.00 €      10000 X 0.30 € = 3000 €
3.    Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus.    200 €

Tapahtuma tukee kaupunkistrategiaa, jossa kaupunkia kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa uusien kumppanuuksien ja kokeilukulttuurin hengessä luomalla edellytyksiä kulttuurille ja kaupunkilaisten kohtaamispaikoille. Tapahtuma lisää myönteistä kuvaa Kajaanista vilkkaana suurten tapahtumien paikkakuntana.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tapahtuma-avustusta 6 200 euroa Kainuun Musiikkijuhlien tila- ja aluevuokraan. Tapahtuma-avustus maksetaan sisäisellä laskulla liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

Päätös

Alkuperäinen esittelijän teksti:
Kajaanihallin tapahtumakentän tila- ja aluevuokrat ovat yhteensä 12 000 €, josta Kajaanihallin osuus on 8 800 € ja tapahtumakentän osuus on 3 200 €.

Esittelijän muutosesitys tekstiin:
Kajaanihallin tapahtumakentän tila- ja aluevuokrat ovat yhteensä 10 440 €, josta Kajaanihallin osuus on 8 800 € ja tapahtumakentän osuus 1 640 €.

Neuvosto hyväksyi muutosesityksen ja päätösehdotuksen.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.