Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tapahtuma-avustus Linnanvirta 2021

KAJDno-2020-1630

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Metsähallitus Pohjanmaan - Kainuun Luontopalvelut hakee tapahtuma-avustusta 5.000 € Linnanvirta 2021 –tapahtuman järjestelykustannuksiin. Linnanvirta 2021 on viikonlopun mittainen puistojuhla ja kaupunkitapahtuma kaupungin keskustassa 20.–22.8.2021. Ohjelmassa esittävää taidetta, musiikkia, historiaa ja lastenkulttuuria. Tapahtumaa on toteuttamassa satoja kaupunkilaisia ja kymmeniä eri toimijoita. Tapahtuma on avoin kaikille ja siihen arvioidaan osallistuvan n. 4000 henkeä. Tapahtuman kustannuksia ovat mm. esiintymispalkkiot, tapahtuman luvat, tapahtuman tekniikka ja infra.

Tapahtuman arvioinnin perustana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuus. Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

  1. Osallistujamäärä 0.30-3.0 €/hlö                                4000 X 0.30 €  =  1200€
  2. Markkina-arvo, näkyvyys 0.30-3.00 €/hlö                 4000 X 0.50 €  =   2000€
  3. Muu peruste kaupunkistrategia                                                              1800€     

Linnanvirta 2021 on mittava kaupunkitapahtuma, jolla on myönteistä vaikuttavuutta kaupungin imagoon monipuolisten tapahtumien  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tapahtuma-avustusta 5000 € Linnanvirta 2021 -tapahtumaviikonlopun järjestelykustannuksiin.  Tapahtuma-avustus sisältää 500 € Vimpelin urheilukeskuksesta lainattavan välineistön vuokrakustannuksia sekä työvoimakustannuksia mm. liikennejärjestelyt, roska-astiat, sekä tapahtuman jälkihoito.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.