Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tapahtuma-avustus Kajaanin Kipinä ry 110v -juhlatapahtumat

KAJDno-2020-1630

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Kipinä täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Kipinä järjestää kansalliset juhlakilpailut Vimpelin urheilukeskuksessa 12.6.2021 ja kansalaisjuhlan Kaukametsän salissa 10.10.2021 ja hakee tapahtuma-avustusta 4 000 euroa tilaisuuksien kustannuksiin. Kilpailujen arvioitu osallistujamäärä on n. 50 -100 henkilöä ja kansalaisjuhlaan arvioidaan osallistuvan n. 200 henkeä. Juhlatapahtumien kokonaisbudjetti on 7 680 euroa, joka sisältää mm. kilpailujen järjestämiskustannukset, markkinoinnin, palkinnot, kenttävuokran ( 57,48€ ) sekä kansalaisjuhlan tilavuokran Kaukametsän salissa (780 €), tarjoilut ja ansiomerkit. Tapahtumaa rahoitetaan ilmoittautumismaksuilla, sponsorituloilla sekä kaupungin avustuksella.

Tapahtumien arvioinnin perustana on kaupunkistrategia, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuus.

  1. Osallistujamäärä                      0.30 -3.00 €      300 X 1,20 € = 360€          
  2. Markkina-arvo ja näkyvyys      0.30 -3.00 €     300 X 1,20 € =  360 €
  3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuus. 120 €

                                                                           

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tapahtuma-avustusta Kajaanin Kipinä ry:n 110v-juhlatilaisuuksien tila- ja aluevuokrakustannuksiin 840 euroa. Tilavuokrat maksetaan sisäisellä laskulla liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.