Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tapahtuma-avustus Kajaani Fest - Lammen Loiskeet 2021

KAJDno-2019-291

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Jouko Palorinne Oy / Original Kajaani hakee tapahtuma-avustusta 15 000 € Kajaani Fest - Lammen Loiskeet -tapahtuman kustannuksiin. Tapahtuma järjestetään Kaupunginlammen monitoimikentällä ja Kajaanihallissa 9.–11.7.2021. Tilavuokrat ovat yhteensä 8 400 €, josta kentän osuus on 1 800€ ja Kajaanihallin osuus 6 600 €.

Tapahtuman arvioitu kävijämäärä on 7500.

Tapahtuman kustannukset koostuvat mm. esiintyjäpalkkioista, äänentoistosta, markkinoinnista, tila- ja kalustovuokrista. Tapahtuman tuotot muodostuvat pääasiassa pääsylippu-, sponsori- ja myyntituloista.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

  1. Osallistujamäärä                     0.30 - 3.00 €      7500 X 0.30 € = 2250 €          
  2. Markkina-arvo ja näkyvyys     0.30 - 3.00 €      7500 X 0.30 € = 2250 €
  3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus.    200 €

Tapahtuma tukee kaupunkistrategiaa, jossa kaupunkia kehitetään yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa uusien kumppanuuksien ja kokeilukulttuurin hengessä luomalla edellytyksiä kulttuurille ja kaupunkilaisten kohtaamispaikoille. Tapahtuma lisää myönteistä kuvaa Kajaanista vilkkaana suurten tapahtumien paikkakuntana.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Mikäli Kajaanihallin tilatarve on enemmän kuin 3 vrk laskutetaan siitä erikseen.

Kaupunki tukee lisäksi  tapahtumaa antamalla  tapahtumajärjestäjän käyttöön työpanosta 6 henkilötyöpäivää (1200 €).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tapahtuma-avustusta 4 700 € Lammen Loiskeet - Kajaani Fest -musiikkitapahtuman tila- ja aluevuokraan, joka maksetaan sisäisellä laskulla neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista. Neuvosto merkitsee tiedoksi, että kaupunki tukee lisäksi tapahtumaa antamalla tapahtumajärjestäjän käyttöön 6 henkilötyöpäivää (1200 €). Tapahtuma-avustus on yhteensä 5 900 €.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.