Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kulttuuritoimen kohde- ja yleisavustukset 2021

KAJDno-2021-228

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviossa kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 24 000 euroa, josta Kajaanin kaupungin kulttuuripalkinnon osuus on 1 500 euroa ja haettavana olevien kulttuuriavustusten määrä on 22 500 euroa.

Kulttuuritoimen yleis- ja kohdeavustukset yhteisöille ja yksityisille henkilöille olivat haettavana 30.4.2021 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 20 hakemusta ja haettu avustussumma oli yhteensä 60 640 euroa. Kaikki hakemukset täyttävät avustuksia koskevat määritelmät kulttuuritoiminnasta. 

Yleisavustushakemusten keskinäisessä vertailussa on käytetty neuvoston vuonna 2017 päättämää pisteytystä, jolla arvioidaan toiminnan laajuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Päätösesityksessä on huomioitu se, että yksi hakijoista on saanut neuvoston määrärahoista jo tapahtuma-avustuksen osaan tulevaa toimintaansa.

Esittelijän ehdotus vuoden 2021 kulttuuritoiminnan yleis- ja kohdeavustuksista jaetaan esityslistan oheisliitteenä. Avustussummat vaihtelevat 500 – 3 200 euron välillä.

Kulttuuritoimen avustukset 2021 -yhteenveto vertailuineen ja ehdotuksineen, liite
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää vuoden 2021 kulttuuritoimen yleis- ja kohdeavustukset oheisliitteessä esitetyllä tavalla, jossa yleisavustuksina jaetaan 18 500 euroa ja kohdeavustuksina 4 000 euroa.

Päätös

Pykälän käsittelyn ajaksi jääviyden vuoksi paikalta poistuivat Veli-Matti Karppinen, Paavo Enroth ja Olga Alanne klo 18.41-18.51.

Neuvosto valitsi pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi Janne Heikkisen.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.