Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kajaanin kaupungin liikkumisohjelma

KAJDno-2020-235

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on valmistellut vuosina 2020–2021 liikkumisohjelmaa. Liikkumisohjelma on liikkumattomuuden haasteeseen vastaava strategia, jossa määritetään tulevien vuosien toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi ja ennen kaikkea liikkumattomuuden vähentämiseksi. Ohjelmaan on kirjattu noin 30 kohdennettua, konkreettista ja poikkialaista toimenpidettä liikkumisen edistämiseksi ja liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi. Toimenpiteitä suunnataan Kajaanin kaupungin strategian ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti etenkin alle kouluikäisiin, kouluikäisiin sekä nuoriin ja ne tapahtuvat seuraavan 1–4 vuoden sisällä. Tavoitteena on, että kajaanilaisten liikkuminen lisääntyy ja istuminen vähentyy kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria, luoda toimijaverkosto liikkumisen edistämiseen ja sitouttaa päättäjät, yhteisöt ja yksilöt liikkumisen edistämiseen.

Liikkumisohjelmatyö perustuu tietoon siitä, että Suomessa liikutaan kauttaaltaan liian vähän, minkä lisäksi runsas paikallaanolo on lisääntynyt. Kainuu on Suomen vähiten liikkuva maakunta ja kajaanilaisista 20–54-vuotiaista ainoastaan n. 12 % harrastaa liikuntaa suositusten mukaisesti (THL 2015). Liikkumattomuus on usean sairauden riskitekijä (mm. sydän- ja verisuonitaudit, 2. tyypin diabetes), minkä lisäksi siitä aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain jopa 7,5 miljardin euron kustannukset. Ohjelman taustalla on myös kriittisten ikä- ja väestöryhmien tarpeiden tunnistaminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen liikkumisessa.

Liikkumisohjelmaa on valmistellut kaupunginhallituksen alainen työryhmä, joka koostuu liikkumisen edistämiseen sitoutuneista valtuutetuista ja liikkumisen edistämisen muista avainhenkilöistä. Vuoden 2020 aikana työryhmä muodosti tilannekuvan liikkumisen tilasta ja kehityskohteista yhdessä kokouskohtaisten vierailijoiden kanssa. Valmistelussa liikkumattomuuden riskiryhmiksi todettiin alle kouluikäiset ja perheet, harrastustoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret sekä erityisryhmät. 

Toimenpiteitä suunnitellessa kartoitettiin Kajaanin kaupunkiorganisaatiosta ne tulosalueet, jotka ovat eri ikäisten kajaanilaisten arjessa läsnä. Kartoitettuja tulosalueita ovat varhaiskasvatus, perusopetus, koulutusliikelaitos, tilakeskus, kunnallistekniikka, kansalaisopisto sekä kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus. Kartoituksessa selvitettiin toimijoiden nykyistä toimintaa sekä sitä, millaisia mahdollisuuksia, resursseja ja intressejä toimijoilla on liikkumisen edistämiseen.

Ohjelman tavoitteena on kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria liikkumisen edistämisessä, minkä vuoksi suunnitelluille toimenpiteille on määritelty mittari/mittareita, joiden avulla toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida. Mittaristo kokonaisuudessaan tarjoaa kattavaa ja arvokasta aineistoa kajaanilaisten liikkumisaktiivisuudesta sekä palveluiden käytöstä ja tasosta. Ohjelma ja sen tuottama tieto ohjaavat liikkumisen edistämistä tulevina vuosina liikuntapaikkojen ja olemassa olevien palveluiden parantamisen lisäksi. Kerättyä tietoa analysoidaan säännöllisesti ja siitä raportoidaan asianosaisille lautakunnille, mikä tukee olosuhteiden tarpeenmukaista kehittämistä. Tuotettu tieto on avoimesti hyödynnettävissä kaikille kuntalaisille.

Ohjelma on ensimmäinen askel kohti suunnitellumpaa ja pitkäjänteisempää liikkumisen edistämistä. Se myös käynnistää strategisen muutoksen liikuntapalveluiden järjestämisessä ja liikkumisen edistämisessä Kajaanissa. Liikkumisen edistäminen on viime vuosina keskittynyt vahvasti liikuntapaikkarakentamiseen ja investoinneilla onkin saavutettu erinomaiset liikkumisen olosuhteet. Liikkumisen edistämistä on kuitenkin liikuntapaikkojen rakentamisen ja liikuntasalivuorojen myöntämisen ohella myös mm. paikallaanolon tauottaminen kouluissa ja työpaikoilla, arjen liikkumisen olosuhteiden parantaminen sekä lasten pihaleikkien mahdollistaminen. Liikkumisohjelma laajentaa perinteistä liikkumisen edistämisen näkökulmaa ja kirjatut toimenpiteet edistävät liikkumista siellä, missä eri ikäiset kajaanilaiset arkeaan viettävät: kotona ja perheissä, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja ulkona.

Lisätietoja antaa liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström p. 044 421 4378.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liikkumisohjelman.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §