Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin Pallokerho ry:n naisten edustusjoukkueen urheilumarkkinointituki  (lisäpykälä)

KAJDno-2021-334

Perustelut

Urheilumarkkinointituki / Kajaanin Pallokerho ry:n naisten edustusjoukkue

Alkava kausi on Kajaanin Pallokerhon naisten edustusjoukkueen kolmas perättäinen kausi ykköspesiksessä. Joukkue pelaa kotikentällä seitsemän kertaa. Joukkueen tavoitteena kaudelle 2021 on sarjanousu Superpesikseen.

Kausi 2021 pelataan kahdessa lohkossa. Kummassakin lohkossa pudotuspeleissä jatkaa 4 parasta joukkuetta. Yhteensä 8 joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin, joissa pelataan ensin lohkon sisällä yksi pudotuskierros, jonka voittajat kohtaavat ristikkäisotteluissa toisen lohkon kaksi parasta. Näiden otteluparien voittajat taas jatkavat Superpesiskarsintaan superpesiksen heikoimpia joukkueita vastaan.

Kajaanin Pallokerhon naisten edustusjoukkue hakee urheilumarkkinointitukea 2 000 € pelikaudelle 2021.

Joukkue tarjoaa näkyvyyttä seuraavasti:

- Mainostus seuran nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa pääyhteistyökumppanina (sosisaalisessa mediassa seuraajaluvut Facebook 1 115, Instagram 921).
- Kajaanin markkinointihashtagien käyttö julkaisuissamme.
- Äänimainonta kotiotteluissa Kajaanin kaupungin haluamassa muodossa.
- Otteluisännyys (joko runkosarjan viimeisessä pelissä yhdessä kainuulaisyrittäjien kanssa tai pudotuspelien ensimmäisessä kotiottelussa).
- Mainos kotikentälle ( esim. tulostaulun alle/muulle näkyvälle paikalle) 
- Tarvittaessa joukkueen pelaajien hyödyntäminen kaupungin markkinoinnissa/tilaisuuksissa.
- KPK:n kausikortteja Kajaanin kaupunginkirjastoon lainattavaksi.

Päätösehdotus

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää urheilumarkkinointitukea 2 000 € Kajaanin Pallokerhon naisten edustusjoukkueelle pelikaudelle 2021. Markkinointiyhteistyöstä tehdään erillinen sopimus. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta joukkueen avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.