Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vuoden 2020 liikuntateko / Kainuun Urheilugaala

KAJDno-2021-247

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Perinteinen Kainuun Urheilugaala järjestetään tänä vuonna suorana striimattavana palkitsemistilaisuutena ilman yleisöä. Haastavista ajoista huolimatta halutaan muistaa näin vuonna 2020 menestyneitä urheilijoita sekä liikunnan ja urheilun taustavoimia. Urheilugaala järjestetään perjantaina 16.4.2021 Kajaanissa. Gaalalähetyksessä esitellään palkitsemisten ja live -haastatteluiden lomassa ennakkoon kuvattua ohjelmaa. Gaalan tavoitteena on nostaa kainuulaisen urheilun ja urheilijoiden sekä liikunnan vapaaehtoistyön arvoa ja arvostusta. Kainuun Urheilugaalassa jaetaan perinteisesti myös kuntakohtaiset Vuoden liikuntateko-tunnustukset. Liikuntatekotunnustus ei ole urheilijapalkinto vaan tunnustus esim. vapaaehtoistyöstä.Kuntakohtaisissa huomioimisissa ei arvioida sekunteja eikä senttejä vaan arvostetaan toimijan merkittävää panosta liikuntakulttuurin edistämisessä. Liikuntateko voi olla myös kauaskantoisempi, jatkuva työ urheilun hyväksi tai kohdistua hetkellisesti kyseiseen vuoteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto päättää Kajaanin kaupungin Vuoden 2020 liikuntateko-tunnustuksen saajan.

Päätös

Neuvosto päätti Kajaanin kaupungin Vuoden 2020 liikuntateko-tunnustuksen saajaksi Anni Karvisen.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.