Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Liikunta- ja kulttuuriyhdistysten korona-avustuksen jakoperusteet 2021

KAJDno-2021-246

Valmistelija

 • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2021 jakaa 29 000 euroa avustuksia niille yhdistyksille, joiden omat tulot ovat merkittävästi vähentyneet koronapandemiasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi. Johtosäännön mukaan liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää avustusten jakoperusteista.

Kertaluontoisen korona-avustuksen myöntämiselle on valmisteltu seuraavia periaatteita:

 • avustusmääräraha on 29 000 euroa, mutta koko määrärahaa ei ole pakko jakaa avustuksina
 • yksittäinen avustus on enimmillään 3 000 euroa
 • avustukset on tarkoitettu niille kajaanilaisille liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja jotka ovat viime vuosina saaneet kaupungin yleisavustuksia
 • avustusta tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella 30. huhtikuuta klo 15 mennessä
 • hakemuksessa tulee osoittaa, miten koronarajoitukset 17.3.2020 alkaen ovat vaikeuttaneet yhdistyksen toimintaa taloudellisesti
 • hakemukseen tulee liittää vuosia 2020 ja 2021 koskevat taloutta ja toimintaa esittelevät asiakirjat, ellei niitä ole lähetetty jo yleisavustushakemuksen tai avustusselvityksen mukana
 • hakemuksessa tulee ilmoittaa, onko yhdistys saanut korona-avustusta jostain muualta
 • hakemusvertailussa tarkastellaan kunkin yhdistyksen tulonmenetyksiä, ylimääräisten kustannusten syntyä sekä näiden vaikutuksia toimintaan
 • avustuksesta päätettäessä noudatetaan Kajaanin kaupungin avustusten myöntämisen yleisiä ehtoja

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää ottaa käyttöön esittelytekstin mukaiset kertaluontoisen korona-avustuksen myöntämisperusteet.

Päätös

Keskustelun jälkeen asian esittelijä Jarmo Kinnunen teki muutetun päätösehdotuksen:
 
Kertaluontoisen korona-avustuksen myöntämiselle ehdotetaan seuraavia periaatteita:

 • avustusmääräraha on 29 000 euroa, mutta koko määrärahaa ei ole pakko jakaa avustuksina
 • yksittäinen avustus on enimmillään 3 000 euroa
 • avustukset on tarkoitettu niille kajaanilaisille liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta
 • avustusta tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella 30. huhtikuuta klo 15 mennessä
 • hakemuksessa tulee osoittaa, miten koronarajoitukset 17.3.2020 alkaen ovat vaikeuttaneet yhdistyksen toimintaa taloudellisesti
 • hakemukseen tulee liittää vuosia 2020 ja 2021 koskevat taloutta ja toimintaa esittelevät asiakirjat, ellei niitä ole lähetetty jo yleisavustushakemuksen tai avustusselvityksen mukana
 • hakemuksessa tulee ilmoittaa, onko yhdistys saanut korona-avustusta jostain muualta
 • hakemusvertailussa tarkastellaan kunkin yhdistyksen tulonmenetyksiä, ylimääräisten kustannusten syntyä sekä näiden vaikutuksia toimintaan
 • avustuksesta päätettäessä noudatetaan Kajaanin kaupungin avustusten myöntämisen yleisiä ehtoja

 
Neuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen mukaiset korona-avustuksen myöntämisen periaatteet. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.