Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Valtuustoaloite liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten ja yhdenvertaisuuden arvionnista

KAJDno-2019-177

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin vihreiden valtuustoryhmän  allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

"Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tammikuussa 2018 katsauksen sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Sukupuolittain eritellyllä tiedolla ja tutkimuksella on olennainen merkitys tasa-arvoisen liikunnan ja urheilun kannalta. ”Tarvitaan tietoa nykytilasta, jotta tasa-arvoa voidaan vaikuttavasti ja oikein kohdistetusti edistää”, sanoo johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten välillä on eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa ja päätöksenteossa. Objektiivisten mittausten mukaan tytöille kertyy vähemmän fyysistä aktiivisuutta kuin saman ikäisille pojille. Pojat myös liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Ero on havaittavissa jo varhaiskasvatusikäisillä, ero on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin naisille, naisille taas enemmän kevyttä liikuntaa.

Suurin osa sekä tytöistä että pojista harrastaa liikuntaseurassa jossain vaiheessa lapsuuttaan. Organisoidun liikunnan parissa tyttöjä on vähemmän kuin poikia. Tyttöjen poikia vähäisempiä määrä organisoidussa liikunnassa vaikuttaa osaltaan siihen, että naisia on vähemmän alan toimijoina, kuten johtajina ja valmentajina (OKM, Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla, 2017 ja 2018).

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi on äärimmäisen tärkeä tarkastella lajien välistä yhdenvertaista kohtelua sekä esimerkiksi vammaisille tarjottavien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemista. Liikuntapalveluissa tuleekin selvittää liikunta- ja urheiluseurojen eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon, lajien yhdenvertaiseen kohteluun sekä erityisryhmien huomioimiseksi. Keskeisin tavoite on lisätä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kajaanin kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen (liikunta- ja kulttuurineuvoston myöntämät avustukset sekä kaupunginjohtajan / kaupunginhallituksen myöntämät markkinointiavustukset) sekä tehtyjen liikuntapaikkainvestointien jakauman (euroina) sukupuolten välisen tasa-arvon, eri liikuntalajien välisen yhdenvertaisuuden sekä erityisryhmien tukemisen suhteen."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kajaanin kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen (liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston myöntämät avustukset sekä kaupunginjohtajan / kaupunginhallituksen myöntämät markkinointiavustukset) sekä tehtyjen liikuntapaikkainvestointien jakauman (euroina) sukupuolten välisen tasa-arvon, eri liikuntalajien välisen yhdenvertaisuuden sekä erityisryhmien tukemisen suhteen.

Liikuntapalvelut on arvioinut aloitteen mukaisesti eri avustusmuotoja, erityisryhmien tukemista, eri liikuntalajien välistä yhdenvertaisuutta ja liikuntapaikkarakentamisen kohdentumista. liite 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto käy keskustelun asiasta ja lähettää aloitteen pohjalta tehdyn selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §