Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Urheilija-apurahahakemukset 2020

KAJDno-2020-725

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Judokerho hakee urheilija-apurahaa 2000 € kilpajudoka Roope Korhoselle käytettäväksi  kilpailukauden 2020–2021 aikana tapahtuviin kotimaan ja ulkomaan judoleirityksiin ja judokilpailuista aiheutuviin kuluihin.

Roope Korhonen on tällä hetkellä yksi menestyneimpiä kajaanilaisia yksilölajien urheilijoita ja hän on harjoitellut jo vuosien ajan tavoitteellisesti ja määrätietoisesti menestyäkseen kansainvälisesti kovatasoisissa judokilpailuissa. Hänen päätavoitteenaan on saavuttaa tulevina vuosina menestystä aikuisten kansainvälisissä arvokilpailuissa, kuten  EM- ja MM-kilpailuissa sekä Olympialaisissa.

Roope Korhonen kuuluu tällä hetkellä Suomen Judoliiton edustusvalmennettaviin U21-ikäluokassa ja hän on edustanut Suomea vuoden 2019 aikana muun muassa U21 EM-kilpailuissa 15.9.2019 Vantaalla sekä U21-ikäluokan MM-kilpailuissa 9.10.2019 Marrakechissa Marokossa..

Kajaanin Judokerho tarjoaa apurahan vastineeksi näkyvyyttä seuraavasti:

  1. Kaupunki voi hyödyntää Roope Korhosta ja hänen saamaansa medianäkyvyyttä kaupungin sisäisessä ja ulkoisessa markkinoinnissaan.
  2.  Roope Korhonen ja Kajaanin Judokerho sitoutuvat tuomaan esille Kajaanin kaupungin antamaa tukea omassa viestinnässään ja seuratoiminnan markkinoinnissaan. Tämä näkyvyys voi olla muun muassa Kajaanin kaupungin nimen ja logon näkymistä Roope Korhosen edustusasusteissa, Judokerhon nettisivuilla ja somekanavissa
  3. Apurahan käytöstä ja sillä saavutetusta medianäkyvyydestä sekä markkinoinnista urheilija sitoutuu raportoimaan kaupungille erikseen sovittavalla tavalla.

Perusteluna apurahan myöntämiselle Kajaanin Judokerho esittää, että tämä luo Kajaanin kaupungille positiivista imagoa ja ulkoista näkyvyyttä kaupunkina, joka tukee nuoria kajaanilaisia yksilölajien urheilijoita taloudellisesti heidän matkallaan kohti oman lajinsa kansainvälistä huipputasoa ja menestymistä nuorten sekä aikuisten arvokisoissa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää myöntää urheilija-apurahaa 2000 € Kajaanin Judokerho ry:n kilpajudoka Roope Korhoselle Kajaanin Judokerho ry tekee yhteenvedon liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle apurahan käytöstä ja sillä saavutetusta medianäkyvyydestä kilpailuikauden 2020–2021 aikana.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.