Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kulttuuritoimen kohde- ja yleisavustukset 2020

KAJDno-2020-203

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 24 000 euroa, josta Kajaanin kaupungin kulttuuripalkinnon osuus on 1500 euroa ja haettavana olevien kulttuuriavustusten määrä on 22 500 euroa.

Kulttuuritoimen yleis- ja kohdeavustukset yhteisöille ja yksityisille henkilöille olivat haettavana 30.4. mennessä. Määräaikana saapui 26 hakemusta ja haettu avustussumma oli yhteensä 79 700 euroa.

Kulttuuritoimen yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille yhdistyksille, joiden toiminta yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluu pääasiallisesti kulttuuritoiminnan piiriin. Saapuneissa yleisavustushakemuksissa kahden yhdistyksen toiminta ei täytä tätä määritelmää ja ehdotuksessa ne on sen vuoksi jätetty ilman avustusta.

Yksi yhdistys on jättänyt avustushakemuksen tanssilavan ylläpitokustannuksiin. Kyseessä on järjestö, joka kerää lavatanssitoiminnalla varoja urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Itse lavatanssikin on enemmän liikuntaa kuin kulttuuria ja sekin on jätetty ehdotuksessa ilman avustusta.

Yleisavustushakemusten keskinäisessä vertailussa on käytetty neuvoston vuonna 2017 päättämää pisteytystä, jolla arvioidaan toiminnan laajuutta, laatua ja vaikuttavuutta.

Esittelijän ehdotus vuoden 2020 kulttuuritoiminnan avustuksista jaetaan esityslistan liitteenä. Avustussummat vaihtelevat 500–3 100 euron välillä.

Kulttuuritoimen avustukset 2020 -yhteenveto vertailuineen ja ehdotuksineen, liite

Lisätiedot: museonjohtaja Antti Mäkinen, p. 044 7100 450 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää vuoden 2020 kulttuuritoimen avustukset liitteessä esitetyllä tavalla, jossa yleisavustuksina jaetaan 16 850 euroa ja kohdeavustuksina 5 650 euroa.

Päätös

Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi paikalta poistuivat esteellisinä Paavo Enroth ja Veli-Matti Karppinen klo 17.31.

Neuvosto myönsi kulttuuriavustukset esityksen mukaisesti.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.