Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kajaanin kaupungin Elias Lönnrot -palkinto 2020

KAJDno-2020-737

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on vuonna 1985 perustanut joka viides vuosi jaettavan Elias Lönnrot –palkinnon. Palkinto annetaan suomalaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä muusta työstä, joka liittyy Kalevalaan, Kantelettareen ja Elias Lönnrotin elämäntyöhön.

Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet:
1985 kanslianeuvos Väinö Kaukonen, tiede
1990 ohjaaja Paavo Liski,  taide
1995 muusikko, professori Heikki Laitinen, tiede ja taide
2000 professori Lauri Honko,  tiede
2005 tanssija, koreografi Reijo Kela, taide
2010 tutkija Heikki Rytkölä,  tiede
2015 kirjailija, sarjakuvataiteilija Mauri Kunnas, taide

Vuonna 1985 palkinnon suuruus oli 25 000 markkaa ja viime vuosina palkintona on jaettu 4500 euroa. Palkinto on alkuvuosina jaettu Kalevalaan liittyvän seminaarin tai tapahtuman yhteydessä ja viime kertoina se on julkistettu ja jaettu heinäkuussa Kajaanin Runoviikon avajaistilaisuudessa.

Kajaanin kaupungin kulttuurilaitosten johtajista muodostuva kulttuurin johtoryhmä on keskustellut palkinnosta ja tämän vuoden ehdokkaista. Keskustelussa todettiin, että palkintosäännöt tulee uudistaa vuoteen 2025 mennessä. Johtoryhmä valitsi palkinnon saajaksi kaksi ehdokasta neuvoston valintaa varten. Ehdokkaat esitellään oheisliitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää 4500 euron palkinnon saajan. Palkinto julkistetaan ja jaetaan loppuvuodesta jonkin kaupungin järjestämän kulttuuritilaisuuden yhteydessä.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.