Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tapahtuma-avustus Kainuun Rastiviikolle 1.–6.7.2018

KAJDno-2017-1399

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

51. Kainuun Rastiviikko 1.–6.7.2018 Kajaani suunnistetaan Kajaanissa Jormua–Leihun alueella. Kilpailukeskuksen alue (Rauhalan pellot) on yksi Kainuun parhaista, kun kulkuyhteydet kilpailukeskukseen ovat erittäin hyvät. Kajaanista ja Vuokatista kilpailukeskukseen on vain 15–20 minuutin ajomatka, joten kaikki tärkeimmät palvelut ja todella suuri kapasiteetti majoitusta on aivan lähietäisyydellä.

Suunnistusalueena Jormua–Leihun alue tarjoaa Rastiviikkovieraille monipuolista suunnistusmaastoa sekä kilpasarjoissa että avoimissa sarjoissa. Maastosta löytyy useita isoja mäkialueita sekä pienipiirteisempää suunnistusmaastoa. Helpommat radat saadaan tehtyä mukavasti kilpailukeskuksen lähialueille.

Kainuun Rastiviikko on vuosittain järjestettävä kansainvälinen suunnistusviikko. Rastiviikko on myös Suomen toiseksi suurin suunnistustapahtuma, joka kerää tuhansia kilpa- ja kuntosuunnistajia Suomesta ja ympäri maailmaa.

Kainuun Rastiviikon järjestää Kainuun Rastiviikko ry. Se on yksi Suomen Suunnistusliiton kauden päätapahtumista. Kainuun Rastiviikon järjestäjiksi ovat vakiintuneet viime vuosikymmeninä kainuulaiset suunnistusseurat: Kajaanin Suunnistajat, Kuhmon Peurat, Puolangan Ryhti, Sotkamon Jymy ja Suomussalmen Rasti, jotka vastaavat vuorovuosin Rastiviikon järjestämisestä. Tapahtuman jatkuvasta kehityksestä ja tunnettavuuden kasvattamisesta vastaa Kainuun Rastiviikko ry, joka myös valvoo erilaisten tapahtumaa koskevien sopimusten noudattamista Suomen Suunnistusliiton kanssa.

Suurin osa tapahtumaan osallistuvista on suomalaisia kilpa- ja kuntosuunnistajia. Rastiviikolle osallistuu vuosittain suunnistajia myös muualta Euroopasta, kuten Venäjältä, Britanniasta ja Keski-Euroopasta. Kaukaisimmat suunnistajat ovat tulleet Japanista ja Australiasta. Kainuun Rastiviikolla tehtyjen osallistujakyselyiden mukaan tapahtuman vahvuuksia ovat maaston monipuolisuus sekä tulospalvelun, karttojen ja ratojen korkea taso. Myös opastuksen, paikoituksen ja kilpailutoimiston toimintaa on pidetty onnistuneina.

Rastiviikolla suunnistetaan neljänä kilpailupäivänä yhteensä neljä osakilpailua. Näiden osakilpailujen välille on sijoitettu kaksi välipäivää.

Kainuun Rastiviikko ry esittää Kajaanin kaupungille yhteistyösopimusta, jossa kustannukset jakautuvat vuosien 2017 ja 2018 osalle. Kustannukset koostuvat kartoitus-, ratamestari- ja tulostustöistä, kilpailukeskuksen rakentamisesta, markkinoinnista ja järjestämiskustannuksista.

Tapahtuman kokonaisbudjetti vuosille 2017 ja 2018 on 85.000 euroa. 

Kainuun Rastiviikko ry hakee tapahtuma-avustusta 25.000 euroa vuoden 2017 järjestelykustannuksiin.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tapahtuma-avustusta  10.000 euroa Kainuun rastiviikon järjestelykustannuksiin vuoden 2017 osalta ja esittää, että kartoitukseen liittyvät kustannukset 15.000 euroa katetaan liikuntapalvelujen käyttötaloudesta suunnistuksen olosuhteiden kehittämisenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.