Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kulttuuriosuuskunta G-Voiman avustus

KAJDno-2017-1395

Valmistelija

 • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto tukee kulttuuriosuuskunta G-voiman toimintaa vuosittain 50 000 eurolla. G-voima hakee 20 000 euron korotusta vuosiavustukseen. Vuosittainen avustus olisi korottamisen jälkeen 70 000 euroa.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää seuraavista avustuksista

 1. liikuntaseurojen toiminta-avustukset, 50 000
 2. lasten ja nuorten liikunnan tukeminen, 10 000
 3. vuokra-avustus, 25 000
 4. koulutusavustus, 5 000
 5. pallohalliavustus, 45 300
 6. kulttuuriavustukset, 19 000
 7. Pohjoisen tanssin aluekeskustoiminta, 30 000
 8. Routa-ryhmä, 30 000
 9. Kulttuuriosuuskunta G-voima, 50 000
 10. Tapahtuma-avustukset, 60 000.

Sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan alaisena toimiva liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, myöntää liikunta-, kulttuuri- ja yleiset tapahtuma-avustukset, palkinnot ja stipendit ja päättää avustusten jakoperusteista.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Teen päätösehdotuksen kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta on kokouksessaan 27.9.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvioesityksen, joka perustuu kaupunginhallituksen antamaan toimintakateraamiin. Annettua raamia on leikattu 80.000 € vuoden 2017 tasosta. Lautakunnan hyväksymässä talousarvioehdotuksessa liikunta- ja kulttuuriavustusten määräraha säilyy kuitenkin vuoden 2017 tasolla. Talousehdotuksen mukaisesti kultturiosuuskunta G-voiman avustus vuodelle 2018 on 50.000 €.

Edellä mainituin perustein liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto ei esitä korotusta kulttuuriosuuskunta G-voiman vuosiavustukseen.

Päätös

Äänestys: Kulttuuriosuuskunta G-voiman avustus

Jäsen Paavo Enroth esitti Päivi Huuskon, Mika Heikkisen, Janne Heikkisen, Tuula Jupin ja Atte Haatajan kannattamana, että G-voiman toiminnalle myönnetään 5.000 € korotus, joka maksetaan tapahtuma-avustuksista.

Neuvosto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: liikuntapäällikön ehdotus JAA ja jäsen Paavo Enrothin ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 2 JAA-ääntä (Harri Klemetti ja Eija Hakkarainen) ja 6 EI-ääntä (Paavo Enroth, Päivi Huusko, Mika Heikkinen, Janne Heikkinen, Tuula Juppi ja Atte Haataja).

Puheenjohtaja totesi neuvoston hyväksyneen Paavo Enrothin ehdotuksen.

 

Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen teki eriävän mielipiteen jäsen Paavo Enrothin ehdotuksesta jäsen Eija Hakkaraisen tukemana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.