Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 U20 vuotiaiden sarjaottelut kaudella 2020 - 2021 / Junnu Hokki 68 ry

KAJDno-2019-1148

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Junnu Hokki 68 ry hakee tapahtuma-avustusta U20 vuotiaiden sarjaottelutapahtumiin Kajaanissa kaudella 20 - 21. Kyseessä on Suomen jääkiekkoliiton valtakunnallinen 18-20 -vuotiaiden  Mestis- sarja. Sarjapelejä Kajaanissa on yhteensä 26 kpl. Jääaikamaksu on 171 € / ottelu. Avustuksella katettaisiin jääajasta kertyvät kustannukset 26 X 171€ = 4.446 €.

Kajaanin Junnuhokki 68 ry:n U20- joukkue (18-20 -vuotiaat) anoo Kajaanin kaupungin huomioivan joukkueen kustannuksissa jäämaksujen huojennuksen sarjaottelutapahtumissa. Tällä hetkellä joukkueen tuloista, pelaajien kuukausimaksuista, suuren loven vie jäähallin jäämaksut. Joukkueen pelaajat ovat jo täysi-ikäisiä, mutta nuoria opiskelijoita, varusmiehiä tai työttömiä, jotka suurin osa asuu yksin ja tulot ovat todella pienet. Kustannusten korkea hintataso estää nuorten liittymistä harrastuksen pariin. Osa pelaajista voi joutua lopettamaan harrastuksen korkeiden kustannusten vuoksi. Kokonaisbudjetti jäävuoromaksuissa mukaan lukien harjoitukset ja ottelutapahtumat on 13.566 € eli ottelutapahtumat kustantavat 32,7 % kaikista jäävuoromaksuista.

Kajaanilaisten urheiluseurojen alle 18-vuotiaiden ohjatut harjoitusvuorot ja pelitapahtumat kaupungin omissa tiloissa ovat maksuttomia. Ympäristötekninen lautakunta vahvistaa vuosittain liikuntapaikkojen käyttömaksut. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston toimivaltaan ei kuulu jäämaksujen huojentaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto ei myönnä tapahtuma-avustusta U20 vuotiaiden sarjaotteluihin kaudella 2020 - 2021. U20 sarjapelit ovat Junnu Hokki ry:n normaalia toimintaa, jota avustetaan vuosittain toiminta-avustuksella.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.