Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tapahtuma-avustus Lost In Kainuu Adventure / Kainuun Liikunta ry

KAJDno-2019-1148

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Liikunta ry järjesti Lost in Kainuu Adventure –tapahtuman 11. - 12.9.2020 ja hakee tapahtuma-avustusta tapahtuman järjestelykuluihin 6.000 €. Lost in Kainuu Adventure on osallistujamäärältään Euroopan suurin seikkailu-urheilutapahtuma ja Kainuun Liikunnan tapahtumista se saavuttaa vuosittain suurimman näkyvyyden sosiaalisessa mediassa, jossa tapahtumaan liittyvää materiaalia jaetaan erittäin aktiivisesti.

Tapahtuman osallistujista lähes 90 % tulee Kainuun ulkopuolelta, joten sillä on myös merkittävä matkailua edistävä vaikutus. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 10. kerran ja tämän kunniaksi seikkailu tuotiin sen syntysijoille Kajaaniin ja Vimpelin urheilukeskukseen. Tapahtumaan osallistui yhteensä n. 220 joukkuetta, joissa oli yhteensä  480 seikkailijaa.

Tapahtuma tukee "luontokaupunki Kajaani" -teemaa. Tapahtuma tuo esille niin kilpailijoille kuin tapahtuman seuraajillekin Kajaanin upeat luontokohteet ja retkeilymahdollisuudet sekä luo positiivista kaupunkikuvaa. Tänä vuonna tapahtuman merkitys kaupungin markkinoinnissa ja matkailutoimialalla kasvaa entisestään, kun useimmat yleisötapahtumat on jouduttu perumaan. Tapahtumasta tuotettu kuva- ja videomateriaali jää elämään verkkoon pitkäksi aikaa, mikä tuo Kajaanille positiivista näkyvyyttä vielä kauan tapahtuman jälkeenkin. Tapahtumalla merkittävä matkailullinen vaikuttavuus, koska lähes 90 % tapahtuman osallistujista tulee muualta Suomesta ja majoittuvat kaupungin hotelleissa. Lisäksi he kuluttavat tapahtumamatkan aikana myös muita palveluita. Tapahtuman näkyvyys mediassa (erityisesti sosiaalisessa mediassa) on merkittävä, koska seikkailukisan kuvia ja videoita jaetaan todella paljon osallistujien some- kanavissa.  Lisäksi siitä kirjoitetaan vuosittain merkittävä määrä blogitekstejä. Kisa näkyy vuosittain myös useissa verkkomedioissa sekä alueellisessa printtimediassa. Tapahtuman reaaliajassa tapahtuvaa gps-seurantaa seuraa kisan aikana verkossa erittäin suuri joukko ihmisiä. Tapahtuman kokonaisbudjetti on  65.000 €. Nyt anotulla rahallisella avustuksella katetaan tapahtuman teknisestä toteutuksesta ja markkinoinnista aiheutuvia kustannuksia. Tukea käytetään mm. markkinointiin, kuva- ja videokuvamateriaalin hankintaan ja gps-seurannan toteutukseen sekä välinevuokriin. Tilatarpeena tapahtumalla oli Vimpelin urheilukeskuksen pesu- ja wc-tilat sekä toimisto- ja kahviotilat ajalla 11. - 12.9.2020.

Tapahtuman arvioinnin pohjana on kaupunkistrategia, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus. Strategian mukaan kaupunkia kehitetään yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa.  Luontokaupungin  monipuoliset olosuhteet  tarjoavat loistavat puitteet  tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman osallistujat tulevat  pääsääntöisesti  muualta Suomesta. Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea, suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea. Vimpelin urheilukeskuksen tilavuokrat tapahtuman ajalta ovat yhteensä 2208,60 €. Tilavuokrat koostuvat nurmikenttien, kahvion ja saunatilojen käytöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tapahtuma-avustusta Lost In Kainuu -seikkailutapahtuman järjestelykustannuksiin 5000 €. Tapahtuma-avustus sisältää Vimpelin urheilukeskuksen tilavuokran 2208,60 €, joka maksetaan sisäisellä laskulla tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.