Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1416

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Iltakouluasia:

Urheilun markkinointituen myöntämisperusteet

PORE –HANKE 1.11.2020 – 28.2.2023

Kajaanin Kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden työryhmä (HYTETU) seuraa väestön hyvinvoinnin tilaa indikaattoritiedon avulla. Tunnistetut hyvinvoinnin haasteet Kajaanissa liittyvät erityisesti nuorten mielenterveyden ongelmiin ja yksinäisyyteen sekä työikäisten yhteisöstä syrjäytymiseen tai syrjäytymisuhkaan.

PORE -hankkeen tavoitteena on Kajaanin Lohtaja-Kettu alueen työttömän, koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevan työikäisen väestön, erityisesti nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työkykyisyyden vahvistaminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen alueen parhaaksi. Hankkeessa kehitetään toimintakulttuuri, jossa yhdistyy Lohtaja-Kettu alueen asuinalueiden asukkaitten, alueilla toimivan kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorinvoimavarat. Päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman vahvistaminen ja asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Hankkeessa innostetaan Lohtaja-Kettu alueen asukkaita kehittämään hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluja omien tarpeidensa mukaisesti.

Hankkeen hallinnoija on KAMK ja osatoteuttajina ovat DIAK-ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki. Kamkin erityisosaaminen liittyy hyötypeliosaamiseen ja DIAKin osalta yhteiskehittämisen ja osallistuvan budjetoinnin osaamista. Hankkeessa sovelletaan Kamkin ja DIAKin yhteishanke DIMMIssä kehitettyjä digitaalisia menetelmiä nuorten mielen hyvinvoinnin tukemisessa sekä DIAKIN Oulussa toteuttaman ITU2-hankkeen sosiaalisen osallisuuden toimintamallia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Neuvosto merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §