Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin kaupungin kulttuuripalkinto 2020

KAJDno-2020-1235

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin taidepalkinto on jaettu vuosittain vuodesta 1974 alkaen. Vuonna 2001 sen nimi muutettiin Kajaanin kaupungin kulttuuripalkinnoksi. Talousarviossa on varattu kulttuuripalkintoon 1 500 euroa ja johtosäännön mukaan palkinnosta päättää liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto. Kulttuuripalkinto on viime vuosina julkistettu ja jaettu kaupungin itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa.

Palkinto on aiemmin myönnetty seuraaville henkilöille:
1974 kuvanveistäjä Kaarlo Mikkonen
1975 valokuvaaja Antti Kärkkäinen
1976 näyttelijä Hannes Lukinmaa
1977  kapellimestari Olli Kuusoja
1978 teatterinohjaaja Kaija Viinikainen
1979 kuoronjohtaja Gudrun Kämäräinen ja kapellimestari Ilpo Saastamoinen
1980  taidemaalari Kalevi Tuhkanen
1981 tanssitaiteilija Liisa Tiitinen
1982 kuvanveistäjä Jouko Tossavainen
1983 kanteleensoiton opettaja Eila Hassinen
1984 valokuvaaja Pekka Helo
1985 näyttelijä Esko Vatula
1986 säveltäjä Oliver Kohlenberg
1987 dramaturgi Marja Louhija
1988 taideaineiden opettaja Liisa Linkola
1989 videokuvaaja Eino Tossavainen
1990 kuvanveistäjä Matti Hynynen
1991 musiikki- ja taide-elämän edustajat Lea ja Sakari Jankko
1992 tanssitaiteilijat Minna Palokangas ja Leena Sokura
1993 elokuvakulttuurin edustaja Tapio Nevalainen
1994 säveltaiteilija Armas Piippo
1995 lausuntataiteilija Tuulikki Yli-Lonttinen
1996 kapellimestari-muusikko Tapani Hyvönen
1997 toiminnanjohtaja Unto Torniainen
1998 näyttelijä Leena Suomu
1999 pianisti Imbi Mägi
2000 kuvataiteilija Pertti Ohtonen
2001 dosentti Reijo Heikkinen
2002 FM Tapani Komulainen
2003 koreografi Sonja Ryhänen
2004 muusikko Sakari Kukko
2005 kirkkoherra Pentti Hakkarainen
2006 taidekasvattaja Laura Kauppinen, tanssitaiteilija Mikko Orpana, kulttuurituottaja Elina Ruoho ja ohjaaja Eino Saari
2007 diplomiurkuri Erkki Tyni
2008 valokuvaaja Lassi Rautiainen
2009 ohjaaja, näyttelijä Heikki Törmi
2010 kirjailija-toimittaja Eero Marttinen
2011 nukketaiteilija, tarpeistonhoitaja Säde Oinonen
2012 muusikko, viulunsoiton lehtori Minna Tuhkala
2013 näyttelijä, teatteri-ilmaisun opettaja Anne Ballini
2014  kuvataiteilija Eeva-Maija Penttilä
2015 käsikirjoittaja, teatteriohjaaja Veikko Leinonen
2016 projektipäällikkö, elokuvaharrastaja Esa Heikkinen
2017 valokuvaaja, timelapse-kuvaaja Riku Karjalainen
2018 tietokirjailija Esko Piippo
2019 taidekasvattajat, varhaiskasvatuksen opettajat Elina Kilpeläinen ja Kati Tuulenkari

Kulttuurin johtoryhmä on keskustellut palkintoehdokkaista ja on päättänyt esittää liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle kolme ehdokasta, joista se tekisi valinnan. Ehdokkaiden esittely jaetaan kokousaineiston yhteydessä neuvoston jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajan. Kulttuuripalkinto 1 500 euroa jaetaan ja julkistetaan kaupungin itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.