Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hoikanportin haulikkoampumarata

KAJDno-2020-896

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Ampujat ry ylläpitää Kajaanin eteläpuolella Hoikanportissa maakunnallista haulikkoampumarataa. Haulikkorata on merkitty maakuntakaavaan maakunnallisena ampumaurheilukeskuksena. Hoikanportin haulikkorata on yksi Kajaaniin kuuluvista merkittävistä harrastus- ja liikuntapaikoista. Radalla ammutaan vuosittain noin 120.000 laukausta / kiekkoa. Käyttäjiä ovat Kajaanin Ampujien lisäksi kainuulaiset sekä ympäröivien maakuntien haulikkoammunnan harrastajat ja metsästäjät. Radan merkitys Kainuussa  haulikkoammunnan turvalliselle toteuttamiselle on huomattava.

Radalle haetaan uutta ympäristölupaa vuoden 2020 aikana. Ympäristölupaan tulee toteuttaa merkittäviä melu- ja vesitutkimuksia.Tutkimusten sekä lupahakemuksen kulut ovat saatujen tarjousten perusteella noin 8000 - 10.000 €.

Kajaanin Ampujat esittää, että Kajaanin kaupunki maksaa/tukee 50 % ampumarataan kohdistuvista ympäristölupiin liittyvien tutkimusten kustannuksista.

Kainuun Prikaatin, Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen palvelukeskuksen, Kajaanin Ampujat ry:n ja Kajaanin Riistanhoitoyhdistyksen välisen sopimuksen 29.5.2007 mukaisesti Kajaanin kaupunki osallistuu haulikkoradan ja hirviradan ylläpitoon ja kehittämiseen resurssiensa mukaisesti. Lisäksi sopimuksessa todetaan, että käyttäjien on osallistuttava ympäristöselvitysten laatimiseen ja ympäristöhaittojen vähentämistoimista aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin kustannukset kohdistuvat käyttäjän toimintaan. Liikunnan käyttötaloudessa on oma kustannuspaikka ampumaradoille ja toimintakulut olivat n. 2.000 € vuonna 2019. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto jakaa hakemuksesta avustuksia liikunta- ja kulttuurijärjestöille. Haulikkoradan ympäristölupaan liittyvät melu- ja vesitutkimukset eivät sisälly liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston avustettavan toiminnan piiriin. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää, että neuvosto ei avusta ympäristöluvan melu- ja vesitutkimuksia eikä muitakaan lupahakemuksen kuluja, jotka ovat yhteensä n. 8000 - 10.000 €. Neuvosto lähettää asian edelleen ympäristötekniselle lautakunnalle jatkokäsittelyyn.

Päätös

Esittelijä Jarmo Kinnunen teki muutetun päätösehdotuksen. 

Muutettu päätösehdotus: Neuvosto toteaa, että hakemusasia ei kuulu neuvoston päätettäviin asioihin ja siirtää hakemuksen ympäristöteknisen toimialan käsiteltäväksi.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §