Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tapahtuma-avustus Barokki Soi 2020

KAJDno-2020-179

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanilainen muusikko ja musiikin opettaja *********on järjestänyt kahdeksan kertaa pienimuotoisen barokkimusiikkitapahtuman ja viime vuosina tapahtuma on saanut kaupunginjohtajan myöntämän avustuksen. Vuonna 2019 tapahtuma sai avustusta 4460 euroa. Tapahtuman menot olivat 5630,03 euroa ja lipputulot 2442 euroa.

Tuhkala on 8.10.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut kaupungilta avustusta 6000 euroa tapahtuman järjestämiseen Linnanvirta-tapahtuman yhteydessä 21.-23. 8.2020. Barokki soi –tapahtumassa on tarkoitus järjestää neljä konserttia, joista yksi on suunnattu lapsille. Konserttien kävijämääräksi on arvioitu noin 300 henkeä.

Barokki Soi –tapahtuma on ei-kaupallinen ja taiteellisesti laadukas tapahtuma, jota ei voida järjestää pelkästään lipputulojen varassa. Tapahtuman arvioinnin perustana on kaupunkistrategia ja kulttuuriohjelma. Tapahtuma täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa ja vahvistaa mielikuvaa Kajaanista vilkkaana kulttuurikaupunkina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää myöntää ********* 4000 euron avustuksen Barokki Soi –tapahtuman järjestämiseen 21.-23.8.2020.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosainen, liikunta- ja tapahtumakoordinaattori, controller

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.