Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston avustukset ja tuet 2020

KAJDno-2020-183

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on siirtänyt liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston budjettiin 93.000€. Kaupunginhallitus on myöntänyt vuonna 2019 avustuksia ja tukia urheiluseuroille ja urheilijoille. Kaupunginhallitukselle on osoitettu vuodelle 2020 hakemuksia liitteen mukaisesti. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto ottaa käsittelyyn saapuneet hakemukset, jotka ovat kokouksen oheisliitteinä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää tukea urheiluseuroille ja urheilijoille seuraavasti:  AC Kajaani  10.000€, Hokki  Oy 10.000€, KHS viestijoukkue 1.000€, Suvi Kemppainen 1.000€. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto ei myönnä urheilijatukea Arttu Mäkiaholle, koska hän ei ole kajaanilainen urheilija. Neuvosto valtuuttaa liikunta -tulosyksikön neuvottelemaan markkinoinnin sisällöstä ja vaikuttavuudesta. Tukea saaneet toimittavat liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle raportin vuoden lopussa Kajaanin  kaupungin näkyvyydestä.

Päätös

Janne Heikkinen esitti Arttu Mäkiaholle myönnettäväksi urheilijatukea 1 000 €.
Esitys ei saanut kannatusta.

Liikunta ja kulttuurineuvosto hyväksyi esittelijän päätös ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Hakijat, liikunta- ja tapahtumakoordinaattori, controller

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.