Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vuoden 2021 määrärahan jakautuminen

KAJDno-2021-128

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston määräraha ympäristöteknisen toimialan talousarviossa vuodelle 2021 on yhteensä 454 800 euroa. Neuvostolle jaettavassa oheisliitteessä näkyy määrärahojen jakautuminen palveluiden ostoihin 3 000 euroa, talousarviokirjaan merkittyihin avustusvarauksiin 241 800 euroa, muihin avustuksiin ja palkkioihin 141 000 euroa ja urheilumarkkinointiin 40 000 euroa. Kohdentamatonta määrärahaa jää siten 29 000 euroa.

Joissakin kunnissa on jaettu koronapandemiasta johtuvien rajoitusten perusteella ylimääräisiä avustuksia, koska joillakin toimijoilla on oman toiminnan tulot vähentyneet merkittävästi ja ongelmia on esimerkiksi tilavuokrien kattamisessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi
  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto merkitsee tiedoksi määrärahojen jakautumisen ja päättää jakaa kohdentamattoman määrärahan 29 000 euroa ylimääräisenä avustuksena niille yhteisöille, joiden oman toiminnan tulot ovat merkittävästi vähentyneet koronapandemiasta aiheutuvien rajoitusten vuoksi. Ylimääräinen avustus haetaan erillisellä hakemuksella kevään avustusten haun yhteydessä.

Äänetykset
Jäsen Veli-Matti Karppinen esitti Minna Partasen kannattamana, että oheisliitteessä mainittujen yhteisöjen tulee raportoida neuvostolle, miten määräraha on kohdennettu ja mikä on ollut sen vaikuttavuus.
Neuvosto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: esittelijän JAA ja Veli-Matti Karppisen ehdotus EI.

Esittelijä ilmoitti, että oheisliitteessä mainitut yhteisöt ovat toimittaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. Todeten, että raportointi kaupungille on ollut riittävä.

JAA
Paavo Enroth
Janne Heikkinen
Päivi Huusko
Tuula Juppi
Mikko Pesonen

EI
Veli-Matti Karppinen
Eveliina Korhonen
Minna Partanen 

Päätös

Äänestyksen tulos: 5 JAA ääntä ja 3 EI ääntä.
Puheenjohtaja totesi neuvoston hyväksyneen esittelijä Antti Mäkisen ilmoituksen, että toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ovat riittävät kaupungin raportoinnissa.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §