Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Urheilumarkkinointituki / hiihtäjä Kyllönen Anne

KAJDno-2020-1500

Valmistelija

  • Satu Pyykkönen, Tapahtumasihteeri, satu.pyykkonen@kajaani.fi

Perustelut

Maire Kyllönen / Kainuun Hiihtoseura ry hakee urheilumarkkinointitukea 4.000€  seuraa edustavalle hiihtäjä Anne Kyllöselle.

Saavutukset:

SM kultamitaleja 13 kpl eri matkoilta, lisäksi useita muita SM- mitaleja. Voittoja viime vuosina Suomi -cupissa henkilökohtaisilla matkoilla sekä viesteissä. Sotšin olympialaisissa 2014 Anne hiihti avausosuuden hopeaa saaneessa Suomen viestijoukkueessa.

Maailman cup

Kyllönen kilpaili maailmancupissa ensimmäisen kerran Kuusamon sprinttikilpailussa joulukuussa 2007. Ensimmäisen pistesijansa hän sai oltuaan kolmastoista Drammenin perinteisen hiihtotavan sprintissä maaliskuussa 2010. Kymmenen parhaan joukkoon hän sijoittui ensimmäisen kerran oltuaan viides Milanon sprintissä tammikuussa 2012. Sprintticupin kokonaispisteissä hän sijoittui kaudella 2011–2012 yhdeksänneksi. Ensimmäisen palkintosijansa maailmancupissa Kyllönen saavutti oltuaan toinen Canmoren kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailussa joulukuussa 2012. Hän sijoittui toiseksi myös Canmoren yhdistelmäkilpailussa.

Tour de Skillä 2012–2013 Kyllönen oli kolmas Oberhofin yhdeksän kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokilpailussa ja sijoittui kokonaiskilpailussa yhdeksänneksi. Hän voitti perinteisen hiihtotavan parisprintin Mona-Liisa Malvalehdon kanssa Sotšissa ja sijoittui Davosissa perinteisen sprintissä kolmanneksi. Maailmancupin kokonaiskilpailussa hän sijoittui kaudella 2012–2013 seitsemänneksi, normaalimatkojen cupissa ja sprintticupissa viidenneksi. Kaudella 2013–2014 Kyllönen sijoittui Asiagon perinteisen hiihtotavan sprintissä toiseksi ja voitti parisprintin yhdessä Aino-Kaisa Saarisen kanssa. Tour de Skillä 2013–2014 hän oli kolmas Val di Fiemmen viiden kilometrin perinteisen kilpailussa ja sijoittui kokonaiskilpailussa kuudenneksi. Sprintticupissa hän oli kymmenes. Tour de Skillä 2016 hän sijoittui seitsemänneksi. Helmikuussa 2016 Kyllönen oli Oslon 30 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailussa kolmas. Maailmancupin kokonaiskilpailussa hän sijoittui kaudella 2015–2016 kymmenenneksi. Kyllönen sijoittui Tour de Skillä 2017 toiseksi Val di Fiemmen kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailussa. Tourin kokonaistuloksissa hän oli seitsemäs.

Tavoitteet

Säilyttää A-maajoukkue -edustuspaikka, menestyminen sekä kotimaan että ulkomaiden laduilla.

Suunnitelma näkyvyydestä / muusta vastikkeellisuudesta tai yhteistyöstä

Kajaanin kaupungin logo kotimaan harjoittelu-, lämmittely- ja kilpailuvaatteissa sekä Annen sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa. Sopimuksen mukaan Anne olisi myös käyttävissä x määrää vuodessa kaupungin tapahtumissa. Äänen ja kuvankäyttö sopimuksen myötä olisi myös mahdollista. Suomen Cupin osakilpailut, joita hiihdetään kuutena eri viikonloppuna kauden aikana, ovat keränneet keskimäärin yli 500 000 katsojaa per osakilpailun matka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää urheilumarkkinointitukea Anne Kyllöselle 3.000 €. Urheilumarkkinointituki maksetaan liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Markkinointiyhteistyöstä tehdään erillinen sopimus. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.