Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Urheilumarkkinointituki / Suvi Kemppainen

KAJDno-2020-1533

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Keihäänheittäjä Suvi Kemppainen / Kajaanin Kipinä ry hakee urheilumarkkinointitukea 2.000€ kilpailukaudelle 2021.

Kilpailukauden 2020 viimeisessä kisassa Suvin tuloksena oli uran toiseksi pisin heitto 57,43. Tulos oikeuttaa omassa ikäluokassa eli alle 23-vuotiaiden, U23, maailman tilastossa jaetulle 7. sijalle ja Euroopan tilastossa 3. sijalle. Suomessa N22-sarjan tilastoykkönen ja Suomen tilasto viitonen. Suvi on N22-vuotiaiden keihäänheiton Suomen mestari v. 2020. Suomen mestaruuteen päättyi nuorten Suomen mestaruuden kisasarja, josta tuloksena viisi mitalia, joista kolme kultaista ja kaksi hopeaa.

Vuodelle 2021 tavoitteena on heittää yli 60 m. Kalevan kisoissa kolmen parhaan joukkoon nouseminen. Kultaisessa Keihään voittaminen. Suomessa GP-kilpailuiden kiertäminen. Tulevaisuuden tavoitteina ovat kansainväliset aikuisten arvokisat sekä nouseminen Suomen tilastossa kärkipaikalle. Kalevan Kisoissa kolmen parhaan joukossa oleminen.

Suvi Kemppainen ja Kajaanin Kipinä ry tarjoavat seuraavaa näkyvyyssisältöä:

  1. Suvin urheilutakissa ja virallisessa kisapaidassa on painettuna Kajaanin kaupungin logo. Kaupungin logo näkyy myös Instagram-tilillä urheilukuvissa. Kisakentillä ja kisakentillä olevien valokuvaajien omille tileille jaetut kuvat tuovat näkyvyyttä. Suvi on saanut hyvin TV-aikaa vuosien varrella kilpailuissa. Tapahtumissa Kajaanin kaupunki tulee esille, mm. kun kuulutetaan ”Kajaanin Kipinä”.
  2. Kajaanin Kipinän kotisivujen etusivulla on kaupungin logo. Kaupungin logo on esillä myös seuran omien tapahtumien markkinointimateriaaleissa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää urheilumarkkinointitukea Suvi Kemppaiselle / Kajaanin Kipinä ry:lle 2.000€. Urheilumarkkinointituki maksetaan liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Lisäksi Suvi Kemppaiselle myönnetään kausikortti vuodelle 2021 Kajaanihallissa tapahtuvaan harjoitteluun. Markkinointiyhteistyöstä tehdään erillinen sopimus. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.