Konsernijaosto, kokous 25.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen

KAJDno-2022-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on käsitelty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 § 58.

Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Kajaanin kaupunkistrategia vuosille 2023-2026 on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.3.2022 § 12. Kajaanin kaupungin ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Kaupunkistrategian avulla kaupunginvaltuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa. Strategiaa toteutetaan valtuustoon nähden sitovilla tavoitteilla, jotka asetetaan vuosittain talousarvioon, sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma, omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja henkilöstöohjelma.

Konsernijaosto voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista (Kajaanin kaupungin hallintosääntö KV 13.6.2022).

Liitteenä voimassa olevat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen.

Päätös

Konsernijaosto käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsuu mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Valmistelija

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala ja Hannu Kemppainen.

 

Valmistelija

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala, Hannu Kemppainen, Jussi Heikkinen ja Markku Haverinen.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten luonnos oheisliitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala, Hannu Kemppainen ja Mari Lyyra.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §