Konsernijaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sijoitussalkun ja varainhoidon analyysi 2019-2022

KAJDno-2023-278

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sijoitustoimintaa on harjoitettu vuodesta 2019 alkaen kaupunginvaltuuston hyväksymän ohjeen varainhankinnan sekä sijoitustoiminnan sekä kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Kajaanin kaupungin sijoitustoimintaa hoitaa julkisen kilpailutusprosessin kautta valitut kolme täyden valtakirjan varainhoidon mandaatilla toimivaa varainhoitajaa OP Varainhoito Oy, Evli Oyj sekä LähiTapiola Varainhoito Oy.

Sijoistustoiminnan ja varainhoitajien onnistumisesta aikavälillä 28.11.2019-31.12.2022 on toteutettu riippumaton kertaluontoinen analyysi Suomen Sijoitustutkimus Oy:n toimesta.

Analyysissa on arvioitu Kajaanin kaupungin koko sijoitussalkun osalta:

  • salkun sijoitusjakaumaa ja strategianmukaisuutta
  • sijoitussalkun tuottoja kokonaisuudessaan ja omaisuuslajikohtaisesti
  • sijoitussalkun riskejä

Analyysissä on lisäksi arvioitua varainhoitajien onnistumista sijoitusjakauman ja pääomaisuuslajiallokaation kehityksen osalta, tuottojen ja kustannusten sekä Kajaanin kaupungin sijoitusstrategian toteuttamisen osalta.

​​​​​Kaupungin sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli tarkasteluhetkellä 31.12.2022 n. 193,9 milj.euroa (sisältäen täyden valtakirjan mandaatilla olevat sijoitukset ja lyhyen koron rahastossa olevan erillisen sijoituksen). Sijoitusjakauma oli sijoitussuunnitelman vaihteluvälien rajoissa, salkun osakepaino 26,8 %, korkojen 52,8 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 20,4 %. Osakesalkussa suurin osa oli sijoitettuna pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin ja korkosalkussa korkeimmalla painolla olivat rahamarkkinarahastot. Kaupungin koko sijoitusomaisuuden annualisoimaton tuotto tarkastelujaksolla oli +5,9 % ja tarkoitti vuotuisena tuottona 1,9 % vuodessa. Eniten tappiolla sijoitussalkku oli koronaromahduksen jälkeen 3/2020, jolloin salkun arvo oli jopa -12 % pienempi kuin sijoitustoiminnan alussa. Sijoitussalkun tuottokehitys oli tarkasteluvälillä hyvin markkinoiden kehityksen mukaista. Sijoitussuunnitelmassa määritettyyn 4 % vuodessa tuottotavoitteeseen ei päästy, johtuen pitkälti vuoden 2022 vahvasta laskusta osake- ja korkomarkkinoilla. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset (+ 4,8 % per annum), toiseksi parhaiten epälikvidit vaihtoehtoiset sijoitukset (+ 4,1 % per annum). Kaikki korkoluokat ml. lyhyet korkosijoitukset tuottivat tarkastelujaksolla selvästi negatiivisesti.

Riskienhallinnan näkökulmasta Kajaanin kaupungin sijoitussalkku on toteutettu pääosin likvideillä, päivittäin arvostettavilla sijoitusrahastoilla ja epälikvidien eli heikosti rahaksimuunnettavien sijoitusten osuus on vähäinen, joten salkku ei muodosta merkittävää likviditeettiriskiä. Sijoitussalkku on myös laajasti hajautettu, joten yksittäiseen salkunhoitajaan tai yksittäiseen rahastoon liittyvät riskit eivät nouse kaupungin salkussa merkittäviksi. Sijoitussalkun valuuttakurssiriskiäkin voidaan pitää kokonaisuuden osalta tavanomaisena.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n vanhempi portfolioanalyytikko Julia Molin esittelee analyysia kokouksessa.

Sijoitustoiminnan salkkuanalyysi ja sijoitustoiminnan raportti ovat oheisliitteinä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee toteutetun sijoitustoiminnan ja varainhoidon analyysin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Julia Molin osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §