Konsernijaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Konserniohjeen päivittäminen

KAJDno-2023-277

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön (§ 26) mukaan konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että:

  • tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Valvoo, että tytäryhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaisia.
  • Seuraa ja arvioi tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta.

Konsernijaosto voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline.

Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. Konserniohje täydentää liikelaitoksille ja tytäryhteisöille niiden perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta jättämiseen tytäryhteisön johdon on esitettävä perusteltu syy. Konserniohjeen tavoitteena on kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kaupungin yhteisöistä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen.

Kajaanin kaupungin konserniohje on hyväksytty valtuustossa 25.9.2017 § 66. Liitteenä konserniohje.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto käynnistää Kajaanin kaupungin konserniohjeen päivittämisen.

Päätös

Hyväksyi. Konserniohje päivitetään kevään 2023 aikana.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §