Konsernijaosto, kokous 17.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Omistajan kanta hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä Kainuunmeren Työterveys Oy

KAJDno-2021-1336

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kainuunmeren Työterveys Oy tuottaa työterveyspalveluja Kainuun sotelle, Kainuun kunnille ja alueen yrityksille. Kajaanin kaupungin omistusosuus Kainuunmeren Työterveys Oy:stä on 22,82 %. Yhtiön suurin omistaja on Kainuun sote 53,87 %:n omistusosuudella ja muiden Kainuun kuntien (poislukien Puolangan kunta) omistukset ovat yhteensä 23,31 %.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä Kainuunmeren Työterveys Oy:n toimintaedellytykset kaupungin ja alueen yritysten työterveyspalvelujen tuottajana muuttuvat. Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle ei siirry sellaiset kunnan omistamat osakkeet, jotka kunta omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen velvoitteidensa täyttämiseksi. Sen vuoksi Kajaanin kaupungin yhdessä Kainuun soten ja Kainuun muiden kuntien (poislukien Puolangan kunta) kanssa tulee arvioida ja ratkaista omistajina tahtotilansa yhtiön suhteen.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan (kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 58) kaupungin yhtiöltä ostamat työterveyshuollon palvelut voidaan kilpailuttaa tarvittaessa.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan konsernijaosto voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto esittää kantansa kaupunginhallitukselle yhtiön omistuksen suhteen.

Päätös

Konsernijaosto päätti käynnistää keskustelun Kainuun soten, Kainuunmeren Työterveys Oy:n ja Kainuun muiden kuntien kanssa omistajien yhteisen tahtotilan selvittämiseksi yhtiön tulevaisuudesta.

Kainuunmeren Työterveys Oy:n toimitusjohtaja Eija Alatalo osallistui kokoukseen Teams-etäyhteydellä klo 14.29 - 15.03.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §