Keskusvaalilautakunta, kokous 21.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

KAJDno-2021-733

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään huomioon ottamatta.

Eduskuntavaaleissa 2019 oli ensimmäistä kertaa käytössä kirjeäänestys, jossa ulkomailla asuva henkilö voi äänestää kotonaan kahden todistajan läsnäollessa ja lähettää äänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnalle postitse. Kirjeäänestysten lukumäärä merkitään näkyviin äänestysalueittain.  

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos

  - ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin,
  - vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä,
  - lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin tai päätellä, kuka on äänestänyt,
  - kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu todistajana olleen henkilön allekirjoitus,
  - kirjeäänestyksessä postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta
  - kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat läsnä olleiden todistajien allekirjoitukset ja heitä koskevat tiedot (nimi, syntymäaika ja osoite).

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä tehdään merkintä pöytäkirjaan, johon liitetään avaamaton vaalikuori lähetekirjeineen ja –lomakkeineen.

Kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä sekä äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä lasketaan äänestysalueittain ja saadut luvut merkitään pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret säilytetään varmassa tallessa äänestysalueittain lajiteltuina vaalipäivänä sunnuntaina tapahtuvaa ääntenlaskentaa varten.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa, että lautakunnan apuna toiminut henkilökunta on suorittanut ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen päivittäin ennakkoäänestyksen alusta lukien. Keltaiset lähetekuoret on avattu, lähetekirjelomakkeet on tarkastettu ja äänioikeusrekisteriin on tehty tarvittaessa merkintä äänioikeuden käyttämisestä. Tämän jälkeen lähetekirjeet ja suljettuina olevat vaalikuoret on erotettu toisistaan ja järjestetty päivittäin äänestysalueittain. Tässä vaiheessa ei ole enää mahdollista yhdistää äänestäjää ja hänen antamaansa ääntä, joten vaalisalaisuus säilyy. Ulkomailta tulleet kirjeäänet on laskettu erikseen.

Äänioikeusrekisteriin on merkitty alueittain seuraavat äänestäneiden määrät ja laskennan perusteella saadut hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärät:

alue                                   äänestäneet      hyväksytyt vaalikuoret     kirjeäänestys

 1. Keskusta               
  2. Purola-Puistola               
  3. Lehtikangas     
  4. Variskangas 
  5. Laajankangas       
  6. Teppana  
  7. Kuurna   
  8. Kirkkoaho  
  9. Kuluntalahti          
  10. Nakertaja           
  11. Lohtaja          
  12. Koutaniemi-       
        Vuoreslahti          
  13. Mainua             
  14. Vuolijoki         
  15. Otanmäki     
                                        ======                   ======
        yhteensä                                                               


Keskusvaalilautakunta tekee päätökset epäselvien ennakkoäänestysasiakirjojen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hylätyt ennakkoäänestysasiakirjat liitetään kokouksen pöytäkirjaan.