Keskusvaalilautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Avustavan vaalityöntekijän palkkaaminen

KAJDno-2021-733

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalien toimittamisen järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiva hallintojohtaja, kaupunginlakimies muiden tehtäviensä ohella. Vaalien järjestämiseen kuuluu huomattavasti käytännön työtä, jonka tekemiseen tarvitaan henkilökuntaa.

Tammikuun 2022 aluevaaleissa Kajaanin kaupunki huolehtii ostopalvelusopimuksella myös Kainuun hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä. 

Aluevaaleissa avustava työntekijä vastaa mm.

- vaalitietojärjestelmään tarvittavien tietojen syöttämisestä (vaalipaikat, vaaliviranomaiset, ym.); 

- ehdokashakemusten vastaanottamisesta ja alustavasta tarkastamisesta, ehdokkaiden viemisestä valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin sekä ehdokaslistojen laatimisesta;

- ennakkoäänten käsittelystä ja mahdollisten merkintöjen tekemisestä äänioikeusrekisteriin;

- laitosäänestyksen järjestelyista yhdessä laitosten kanssa ja kotiäänestyksen järjestelyistä;  

- ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänestysalueilla tarvittavan materiaalin valmistelusta ja ylläpidosta,

- vaalituloksen vahvistamisen jälkeen tapahtuvista arkistointitehtävistä.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Aluevaalien avustavaksi työntekijäksi palkataan tietopalvelusihteeri Pirjo Juntunen, jolla on aiempaa kokemusta ao. työstä useampien vaalien ajalta. Hän toimii kokopäiväisenä vaalityöntekijänä ajalla 13.12.2021 - 31.1.2022. Palkkaus on tietopalvelusihteerin palkka lisättynä 200 eurolla / kk ja maksetaan vaalien kustannuspaikalta.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakunta

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.