Keskusvaalilautakunta, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valtuutettujen lukumäärä ja ehdokashakemusten vastaanottaminen

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain 34 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Päätös annetaan tiedoksi puolueiden vaaliasiamiehille.

Vaalilain 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on pantava nähtäville viranomaisen kokoushuoneistoon sekä julkaistava siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Uuden Kuntalain 16 §:ssä todetaan, että valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella siten, että asukasluvun ollessa välillä 20.001 - 50.000 valtuutettuja valitaan vähintään 43. Ylärajaa ei ole asetettu. Kajaanin kaupunginvaltuusto on xx11.2020 tekemällään päätöksellä vahvistanut valtuutettujen lukumäärän vuonna 2021 aloittavalle toimikaudelle olevan 51. 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita eli 76 ehdokasta.

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kuulutuksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §