Kaupunginvaltuusto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022

KAJDno-2019-971

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin taloustilanne vuoden 2018 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion toteutuman mukaan on kaupungin perustoimintojen osalta alijäämäinen noin 10 miljoonaa euroa. Koska kaupungin perustoimintojen ja palveluiden talous ei ole tulojen ja menojen osalta tasapainossa, kaupunginhallitus on käynnistänyt yhteistyössä Kainuun soten ja Perlacon Oy:n kanssa Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman laadinnan vuosille 2020 - 2022. Tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sopeuttamissuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva ja jäseninä  Eila Aavakare, Vesa Kaikkonen, Silja Keränen, Miikka Kortelainen, Timo Meriläinen, Markku Oikarinen, Maarit Ojavuo, Hannele Rautiainen, Toivo Sistonen ja Jari Tolonen. Kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat osallistuneet kutsuttuina asiantuntijoina ohjausryhmän työskentelyyn. Mukana valmistelussa on ollut laajennettu johtoryhmä ja toimialojen asiantuntijoita sekä Perlacon Oy:n asiantuntijat.

Ohjausryhmä on kokoontunut 7 kertaa ja valtuuston puheenjohtajat ovat neuvotelleet suunnitelman keinovalikoimasta kaksi kertaa 31.10.2019 ja 6.11.2019. Valtuustoseminaarissa on suunnitelman valmistelua on esitelty kahdesti. Kaupungin henkilöstö ja työyhteisöt ovat osallistuneet aktiivisesti säästökeinojen kartoittamiseen työpaikkakohtaisilla kyselyillä ja henkilökohtaisilla ideoilla. Kuntalaisille järjestettiin verkkokysely 23.10. - 3.11.2019 ja lisäksi kuntalaisia kuultiin 24.9.2019 Suorat sanat -tilaisuudessa kirjastolla ja  2.11.2019 kekritilaisuudessa Rantapuistossa. Kaikille avoin infotilaisuus esityksestä talouden sopeuttamissuunnitelmaksi pidettiin 14.11.2019.  Kouluverkkoa koskevat kuulemistilaisuudet järjestettiin 6.11. Jormuassa ja 13.11. Vuolijoella.

Sopeuttamissuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen liittyvä yhteistoimintamenettely käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä  17.9.2019 koskien koko kaupunkia (peruskaupunki ja liikelaitokset). Neuvottelut päättyivät 13.11.2019.

Talouden tasapainottamisen keinot on jaettu kolmeen koriin:
A-korissa ovat välttämättömät rakenteelliset muutokset, jotka perustuvat mm. palvelutarpeen, toimintatapojen ja henkilöstön muutokseen (mm. eläköityminen). A-korin keinoja täydentävät Kainuun soten keinot. B-Korin keinot otetaan käyttöön, mikäli talouden tasapainoa ei saavuteta A-korin ja Kainuun soten keinoilla. B-korin keinoihin turvaudutaan myös, jos toimintaympäristön muutokset estävät jonkun A-korin keinon toteuttamisen tai tilalle muuten tarvitaan lisää/täydentäviä ratkaisuja. C-korissa on lisäksi muita keinoja, jotka tässä vaiheessa päätettiin ohjausryhmässä vielä jättää käyttämättä. C-Korin keinot ovat arvovalintoja ja/tai panostuksia kaupungin ja seutukunnan elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen.

Esittettyjen korien kustannusvaikutukset jakautuvat seuraavasti:

  2020 2021 2022 Yhteensä HTV
A 1 725 300 1 936 700 1 353 200 5 015 200 26 - 49
B    451 750    754 550    135 000 1 341 300 11 - 19 
C    393 850    277 950      35 000    706 800      -
Yhteensä 2 660 900 2 979 200 1 508 200 7 148 300 37 - 67

Kainuun soten talouden tasapainottamiskeinot jakatutuvat seuraavasti:

  2020 2021 2022 Yhteensä
Hallituksen hyväksymät 2 873 000       2 873 000
18.9.hyväksytyt 2 100 000      2 100 000
Uusi sairaala   2 500 000 2 500 000   5 000 000
Muut säästöt    500 000 1 000 000    500 000   2 000 000
Yhteensä 5 473 000 3  500 000 3 000 000 11 973 000
Josta Kajaanin osuus 2 736 500 1 750 000 1 500 000   6 436 500

Talouden tasapainottamisen keinoista on tehty ennakkovaikutusten arviointi, joka on sisältyy talouden sopeuttamissuunnitelmaan.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman  vuosille 2020-2022  liitteen mukaisesti,

2. valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta.   


 

 

 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman  vuosille 2020-2022  liitteen mukaisesti,

2. valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta.   

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Äänestystulokset

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman  vuosille 2020-2022  liitteen mukaisesti,

2. valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta.   

 

Päätös

1) Markku Oikarinen teki SDP:n ja Vasemmistoliiton yhteisen ryhmäesityksen: "Kuurnan nuorisotilan ja Lohtajan nuorisotalon toiminta arvioidaan uudelleen viimeistään vuonna 2022 osana nuorisopalveluiden kokonaisratkaisua. Kokonaisratkaisun osana on selkeytettävä palvelun järjestämisen periaatteet ja toiminnalliset tavoitteet. Näin ollen esitys nuorisotilojen lopettamisesta siirretään korista A koriin B."

2) Sari Kyllönen Panu Huotarin kannattamana esitti, että kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poistetaan kohta 2. "Valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta."

3) Veli-Matti Karppinen teki Keskustan ryhmäesityksen kohtaan Nuorisotilojen määrän vähentäminen: "Tämä kohta pidetään A-korissa. Lohtajan ja Kuurnan nuorisotoiminnan jatkaminen selvitetään vuonna 2020 nuorisotilojen ja koulutilojen vaihtoehtojen osalta."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: Äänestetään ensin erillisenä asiana kaupunginhallituksen esitys vastaan Sari Kyllösen esitys. Tämän jälkeen äänestetään SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmäesitys vastaan Keskustan ryhmäesitys, ja tämän jälkeen kaupunginhallituksen esitys vastaan äänestyksen voittanut esitys.

1) Äänestys kaupunginhallitus JAA, Sari Kyllönen EI

Äänestyksen tulos: 34 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, 1 tyhjä, 2 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

2) Äänestys SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmäesitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI

Äänestyksen tulos: 18 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 2 poissa.

Puheenjohtaja totesi Keskustan ryhmäesityksen voittaneen äänestyksen.

3) Äänestys kaupunginhallitus JAA, Keskustan ryhmäesitys EI

Äänestyksen tulos: 18 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 2 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Keskustan ryhmäesityksen.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen talouden sopeuttamissuunnitelmaksi muutettuna Keskustan ryhmäesityksellä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eriävä mielipide

  • Panu Huotari ja Ritva Mikkonen jättivät eriävän mielipiteensä.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.