Kaupunginvaltuusto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Hallintosäännön muutos

KAJDno-2018-1022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

1) Elinvoimapalvelut

Konsernihallintoon perustetaan elinvoimapalveluiden yksikkö keskushallinnon rinnalle. Yksikkö vastaa kaupungin yrityspalvelujen järjestämisestä ja siihen kootaan kaupungin yrityspalvelut, joita ovat vielä pilottina toimiva yritysneuvonta ja yrityspalveluseteli sekä hankinta-asiamiespalvelu. Yksikkö vastaa yleisistä kaupunkikehityksen tehtävistä ja edunajamisesta sekä kaupungin tehtävistä maakunnan osaamisen, innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Yksikköön kuuluvat kaupungin työvoima- ja työllisyyspalvelut. Mikäli Kainuussa käynnistyy työllisyyden kuntakokeilu, niin sen koordinointivastuu on elinvoimayksiköllä. Edelleen elinvoimayksikköön sijoittuu konsernihallinnon keskitetty markkinointi ja viestintä, joka vastaa konsernitason markkinoinnista ja viestinnästä sekä kaupunkitapahtumista ja tukee toimialoja ja laitoksia niiden markkinoinnissa. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu maaseudun ja kylien kehittäminen sekä maaseutuhallinto.

2) Nuorisopalvelut tulosyksikön siirtäminen perusopetuksen tulosalueelta kulttuurin tulosalueen yksiköksi

Sivistyslautakunta on hyväksynyt talousarvioesityksessään 2020 nuorisopalvelut yksikön siirtämisen perusopetuksen tulosalueelta kulttuurin tulosalueen yksiköksi. Yksikköjakoa harkittiin jo 2015, kun kaupungissa tehtiin liikuntapalvelujen organisaatiouudistus ja neljän vuoden kokemuksen perusteella muutos olisi tarpeellinen. Siirrolla on arvioitu vahvistettavan nuorisopalvelujen roolia osana sivistystoimen palveluja sekä myös nuorisopalvelujen vapaa-ajan roolia. Perusopetus tulosalue on toiminnaltaan ja laajuudeltaan suuri ja muutoksella on arvioitu pystyttävän  vahvistamaan myös nuorisopalvelujen johtamista. Yksikköjaon muutoksesta on keskusteltu nuorisopalvelujen henkilöstön kanssa useampaan otteeseen vuoden 2019 aikana. Henkilöstö pitää muutosta hyvänä. Siirrolla ei ole talousvaikutuksia, eikä nuorisopalvelujen toimintaa heikentäviä vaikutuksia. Yhteistyö perusopetuksen suuntaan jatkuu ja sitä on suunniteltu myös vahvistettavan uudistuksesta huolimatta.

3) Tiedonhallintalain vastuut  

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on :

1) varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi;

2) mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti;

3) edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Kaupunginhallitus toimii tiedonhallintalaissa tarkoitettuna tiedonhallintayksikön johtona, ellei vastuuta ole delegoitu hallintosäännössä jollekin muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Tiedonhallintayksikön  johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallintayksikössä on määritelty tehtävien vastuut, ajantasalla oleva ohjeistus, tarjolla koulutusta, asianmukaiset työvälineet ja järjestetty riittävä valvonta tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.

Tiedonhallintalain mukaiset tehtävät kuuluvat keskushallinnon tehtäviin. Hallintosääntöön lisätään hallintojohtajan tehtäviin vastuu toimia tiedonhallintayksikön johtona. Hallintojohtaja nimeää ao. toimintojen vastuuhenkilöt (mm. tietoturvapäällikkö) keskushallinnon henkilöstöstä.   

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

18 § Toimialojen organisaatiot ja tehtävät

1) - lisätään ennen kohtaa "Keskushallinto" kohta "Elinvoimapalvelut" ja teksti

" Elinvoimapalvelut muodostaa yhden konsernihallinnon tulosyksikön ja toimii asiantuntijaorganisaationa, jota johtaa kehitysjohtaja. Kehitysjohtaja johtaa ja kehittää elinvoimapalvelujen toimintaa niin, että hyväksytyt tulostavoitteet saavutetaan.
Elinvoimapalvelujen tehtävät
1. kaupungin yrityspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen
2. kaupungin työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen
3. kaupungin innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittäminen
4. kaupunkikehitysohjelmat ja –hankkeet sekä hanketuki toimialoille
5. aluekehitysyhteistyö
6. kaupungin edunajaminen
7. markkinointi ja viestintä
8. maaseudun ja kylien kehittäminen sekä maaseutuhallinto
 
Lisäksi elinvoimapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen elinkeinojaoston ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta ja päätösten käytännön toimeenpanosta."

    - poistetaan keskushallinnon tehtävistä kohdat 12. viestintä ja markkinointi, 13, työllisyydenhoito ja 17. maataloushallinnon järjestäminen.

2) - muutetaan kohdassa Sivistystoimiala tulosaluejako seuraavasti:

              Sivistystoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:

              1. varhaiskasvatuksen tulosalue

             2. perusopetuksen tulosalue

             3. kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalue

     - siirretään teksti tulosaluevastuu "...nuorisolain mukaisesta toiminnasta ja kehittämisestä" perusopetuksen tulosalueelta kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalueelle.

28 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

3) lisätään hallintojohtajan tehtäviin

      3. toimii tiedonhallintayksikön johtona

 

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

 

 

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Edellä esitettyjen lisäksi hallintosääntöön tehdään seuraava lisäys:

4) 42 § Palvelussuhteeseen ottaminen

3. kappaleeksi lisätään teksti: " Elinvoimapalvelut yksikön viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät valitsee kehitysjohtaja."

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen muutetussa muodossa.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

18 § Toimialojen organisaatiot ja tehtävät

1) - lisätään ennen kohtaa "Keskushallinto" kohta "Elinvoimapalvelut" ja teksti

" Elinvoimapalvelut muodostaa yhden konsernihallinnon tulosyksikön ja toimii asiantuntijaorganisaationa, jota johtaa kehitysjohtaja. Kehitysjohtaja johtaa ja kehittää elinvoimapalvelujen toimintaa niin, että hyväksytyt tulostavoitteet saavutetaan.
Elinvoimapalvelujen tehtävät
1. kaupungin yrityspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen
2. kaupungin työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen
3. kaupungin innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittäminen
4. kaupunkikehitysohjelmat ja –hankkeet sekä hanketuki toimialoille
5. aluekehitysyhteistyö
6. kaupungin edunajaminen
7. markkinointi ja viestintä
8. maaseudun ja kylien kehittäminen sekä maaseutuhallinto
 
Lisäksi elinvoimapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen elinkeinojaoston ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta ja päätösten käytännön toimeenpanosta."

    - poistetaan keskushallinnon tehtävistä kohdat 12. viestintä ja markkinointi, 13, työllisyydenhoito ja 17. maataloushallinnon järjestäminen.

2) - muutetaan kohdassa Sivistystoimiala tulosaluejako seuraavasti:

              Sivistystoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:

              1. varhaiskasvatuksen tulosalue

             2. perusopetuksen tulosalue

             3. kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalue

     - siirretään teksti tulosaluevastuu "...nuorisolain mukaisesta toiminnasta ja kehittämisestä" perusopetuksen tulosalueelta kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalueelle.

28 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

3) lisätään hallintojohtajan tehtäviin

      3. toimii tiedonhallintayksikön johtona

42 § Palvelussuhteeseen ottaminen

4)   3. kappaleeksi lisätään teksti: " Elinvoimapalvelut yksikön viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät valitsee kehitysjohtaja."

 

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

 

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.