Kaupunginvaltuusto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Äkälänniemi osayleiskaavan hyväksyminen

KAJDno-2017-1437

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 17.10.2017 päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.

Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi osoitetaan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue varastotoiminnalle.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin, idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen. Lisäksi vuonna 2016 valmistui Äkälänniemen aluetta koskeva luonto- ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osasyleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Ismo Vendelin p. 044 421 4188 tai ismo.vendelin(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus päättää aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Äkälänniemen aluetta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 12.9.2018 päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.

Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin, idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.

Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on omarantaisia. Kaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista neljä on omarantaisia.

Kaavaluonnoksen uusista rakennuspaikoista neljä sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi Takkarannantien varteen ja yksi Ammeniemeen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rantarakentamisen mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen myötä muodostunut 11,9 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.

Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat luonnoksessa osoitetut rakentamisen alueet.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen. Lisäksi vuonna 2016 valmistui Äkälänniemen aluetta koskeva luonto- ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

Liitteet: Äkälänniemi osayleiskaavan kaavaluonnos ja kaavaselostus liitteineen.

Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 12.9.2018 päivätyn kaavaluonnoksen, joka koskee Äkälänniemen aluetta.

Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot Kajaanin kaupungin ympäristötekniseltä lautakunnalta, Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY -keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen liikenne ja infra -vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun Museolta, Kainuun Pelastuslaitokselta ja Metsäkeskukselta.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt, 18.9.2018 § 174, asettaa yleisesti nähtäville  12.9.2018 päivätyn Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksen ja pyytää siitä ympäristöteknisen lautakunnan lausuntoa viimeistään 26.10.2018 mennessä.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 12.9.2018 päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.

Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyen liikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin, idässä Ammeniemi–Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.

Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on omarantaisia. Kaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista neljä on omarantaisia.

Kaavaluonnoksen uusista rakennuspaikoista neljä sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi Takkarannantien varteen ja yksi Ammeniemeen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rantarakentamisen mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen myötä muodostunut 11,9 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.

Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat luonnoksessa osoitetut rakentamisen alueet.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen. Lisäksi vuonna 2016 valmistui Äkälänniemen aluetta koskeva luonto- ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

Oheisliite Äkälänniemi osayleiskaava kaavaluonnos 12.9.2018

Oheisliite Kaavaselostus liitteineen 12.9.2018

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Osayleiskaava toteuttaa hyvin tavoitetta tiivistää kaupunkirakennetta olemassa olevien vesi- ja viemärilinjojen varrella, huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen suojelun.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Takkarannantien uuden kevyen liikenteen väylän osalta ympäristötekninen lautakunta esittää väylän sijoittamista Takkarannantien eteläpuolelle, mikäli väylä mahtuu tien eteläpuolelle, johtuen huomattavasti runsaammasta asutuksesta verrattuna tien pohjoispuoleen. Tämä kyseinen ratkaisu parantaisi liikenne- ja asukasturvallisuutta, kun Takkarannantien ylityksiä asutukselta kevyen liikenteen väylälle tulisi huomattavasti vähemmän.

Kajaanin kaupungilla on ollut pulaa isommista teollisuustonteista. Ympäristötekninen lautakunta pitää hyvänä asiana tukea elinkeinotoimintaa kaavoittamalla hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen (VT5) lisää alueita teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa (kaavamääräyksellä TY). Ympäristötekninen lautakunta toivoo Kajaanin veden johtokunnan suhtautuvan myönteisesti kunnallistekniikan laajentumiseen uudelle osayleiskaavan osoittamalle teollisuus- ja varastoalueelle, mikäli yleiskaavaluonnos laillistuu ja tällaisia tarpeita myöhemmin ilmenee.

Osayleiskaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista kolme kuivan maan paikkaa on kaupungin omistamalla maalla. Vähän ympäristöhaittoja aiheuttava teollisuus- ja varastoalue sijoittuu myös lähes kokonaan kaupungin maalle.

Osayleiskaavaluonnos monipuolistaa tonttitarjontaa kaupungin keskustaajaman välittömässä läheisyydessä.

Ympäristöteknisellä lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa nähtävillä olevasta Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja Kaija Patronen poistui kokouksesta esteellisenä käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syy: lähiomaisen maanomistus alueella.

Valmistelija

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Lausunto Äkälänniemi osayleiskaava, Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos

Ympäristötekninen toimialan kaavoitus ja aluesuunnittelu pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa Äkälänniemen osayleiskaavasta. 

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Yleiskaavan muutos käsittää Äkälänniemen alueen ja sen ympäristön Särämäntien (valtatie 5) itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen. Kaavaluonnoksessa on 11 uutta rakennuspaikkaa, joista 3 rakennuspaikkaa on kaupungin omistamalla maalla.

Lautakunta toteaa, että kaupungin vetovoiman kehittämiseksi on erittäin hyvä, että pientalotontteja kaavoitetaan vetovoimaisille alueille lähelle palveluja vesistön ja luonnon äärelle.
Sivistystoimialan palvelujen järjestämisen näkökulmasta kaavalla ei ole oleellisia tai välittömiä vaikutuksia. Koulu- ja päiväkotipalvelut sijaitsevat suunnitellun asuinalueen läheisyydessä. Alakoulu sijaitsee kävelymatkan päässä ja matka koululle on myös kohtuullisen turvallinen. Kuurnantie on 40 km/h nopeusrajoitettu tieosuus, perusparannettu sekä valaistu. Kuurnantie on levennetty perusparannuksen jälkeen ja siinä on varaus jalkakäytävän rakentamiseksi. Kuurnantie yhdistyy muutaman sadan metrin matkan jälkeen pyörätiehen ja sitä kautta jalkakäytäviä pitkin alakoululaisten lähikouluun. Myös matka yläkouluun on turvallinen ja pyörätie- / jalkakäytävävaltainen. Takkarannantien loppuosa ennen Kuurnantien ja Takkarannantien risteystä on 50 km/h nopeusrajoitettu. Sitä ei ole valaistu. Tähän mennessä Takkarannantien tältä osuudelta ei ole ollut tarvetta järjestää koulukuljetuksia tieosuuden vaarallisuuteen perustuen eli tieosuutta ei ole luokiteltu vaaralliseksi, johtuen nopeusrajoituksesta sekä liikennemääristä tiellä. 

Kuurnan alueella on useampi päiväkoti, mikä mahdollistaa päivähoitopalvelujen järjestämisen, joskin joen pohjoispuolella päivähoitopaikkojen määrä ei ole täysin suhteessa tarpeeseen. Mikäli Kätönlahteen suunnitellut muut asuinalueratkaisut toteutuvat ja tonteilla on kysyntää, tarkoittaa tämä sivistyslautakunnan arvion mukaan sitä, että alueelle tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja. Uusi päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa palvelun lähiperiaatteen mukaisesti.

Lausuntopyyntö sekä kaavaesitys ovat tämän pykälän liitteinä ja internetosoitteessa: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/akalanniemi

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta antaa Äkälänniemen osayleiskaavasta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 3.9.2019 päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotus, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.

Osayleiskaavalla päivitetään Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin, idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen (kaavaselostuksen liite 5) johdosta kaavakarttaa ja kaavaselostusta täydennetään seuraavasti:
-    Kaavakarttaan merkitään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon perustuen valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen eteläpuolelle aluevarausmerkinnällä LT yleisen tien alue alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
-    Valtatien 5 ja Takkarannantien risteyksen itäpuolella olemassa olevan polttoaineen jakelupaikan merkintää LH tarkennetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti kaavamääräyksellä nykyistä toimintaa vastaavaksi (kylmäasema tai polttoaineen jakeluasema). 
-    Takkarannantien uusi kevyen liikenteen reitti osoitetaan kaavakartalla liikenneturvallisuuden vuoksi pohjoispuolen sijaan Takkarannantien eteläpuolelle.  
-    Kaavakarttaan päivitetään neljän olemassa olevan rakennuspaikan AP-1/1 ja yhden uuden rakennuspaikan AP-2/1 rajauksia sekä näiden rakennuspaikkojen yhteydessä olevien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden M-1 rajauksia. 
-    Kuurnantien läheisyyteen lisätään mitoituslaskelmien tarkistuksen perusteella yksi uusi rantarakennuspaikka AP-2/1. Olemassa oleva Kuurnantien varren AP-1/1-rakennuspaikka muuttuu laskennallisesti rantarakennuspaikasta kuivan maan rakennuspaikaksi.
-    Ammeniemen luo-1-alueen rajausta tarkistetaan vähäisesti. Osayleiskaavan luo-1 ja luo-2-aluemerkintöjen reunaviivat muutetaan pilvimäisestä rajauksesta pistekatkoviivaksi.
-    Mm. olemassa olevia teitä ja Äkälänniemen muinaismuistokohdetta kuvaaville merkinnöille tehdään teknisluonteisia korjauksia.

Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on omarantaisia. Kaavaehdotukseen on osoitettu 12 uutta rakennuspaikkaa, joista viisi on omarantaisia. 

Kaavaehdotuksen uusista rakennuspaikoista viisi sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi Takkarannantien varteen tai näiden teiden läheisyyteen ja yksi Ammeniemeen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rantarakentamisen mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen myötä muodostunut 12,4 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.

Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat ehdotuksessa osoitetut asuinrakentamisen alueet.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen. Lisäksi vuonna 2016 on valmistunut Äkälänniemen suunnittelualuetta koskeva luonto- ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 3.9.2019 päivätyn kaavaehdotuksen, joka koskee Äkälänniemen aluetta, ja antaa kaavaselostuksen liitteen 5 mukaiset vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot Kajaanin kaupungin ympäristötekniseltä lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta, Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY -keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen liikenne ja infra -vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun Museolta, Kainuun Pelastuslaitokselta ja Metsäkeskukselta sekä teknisen verkon osalta Takkarannan vesiosuuskunnalta, Loiste Sähköverkko Oy:lta, Loiste Lämpö Oy:lta, Kaisanet Oy:lta ja Telia Finland Oy:lta.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 11.11.2019 päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutos, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.

Osayleiskaavalla päivitetään Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin, idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.

Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on omarantaisia. Kaavassa on osoitettu 12 uutta rakennuspaikkaa, joista viisi on omarantaisia. 

Kaavan uusista rakennuspaikoista viisi sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi Takkarannantien varteen tai näiden teiden läheisyyteen ja yksi Ammeniemeen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rantarakentamisen mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen myötä muodostunut 12,4 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.

Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat ehdotuksessa osoitetut asuinrakentamisen alueet.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen. Lisäksi vuonna 2016 on valmistunut Äkälänniemen suunnittelualuetta koskeva luonto- ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 30.9.–31.10.2019 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin yhdeksän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Takkarannantien vesiosuuskunnan sekä Kajaanin Veden lausunnoissa kaavaehdotuksesta on otettu kantaa TY-alueen (teollisuusalue, jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) vesihuollon kehittämiseen, josta vastaavat alueelle tulevat toiminnanharjoittajat. Muilta osin lausunnoissa ei esitetty huomautettavaa kaavaehdotukseen. Yksi muistutus koskee Takkarannantien kevyen liikenteen väylän varausta sekä tien valaistuksen parantamista, jotka tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Toinen muistutus koskee kaavaluonnoksesta jätetyn mielipiteen tapaan ensisijassa ranta-alueen kahta kiinteistöä ja 1950–60-luvuilla näihin kiinteistöihin liittyneitä omistusoikeudellisia asioita, minkä johdosta muistutuksessa on esitetty kaavan palauttamista uuteen valmisteluun. Äkälänniemi osayleiskaava ei muuta alueen omistusoikeudellista tilannetta ja asianomaisia on toistuvasti ohjeistettu kääntymään asiassa rekisterinpitäjän puoleen. Äkälänniemi osayleiskaavan kaavoitusmenettely, kaavaprosessi sekä kuuleminen ja vuorovaikutus on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämillä tavoilla (MRL 62–63, 65–66, MRA 18–20, 30, 32a). Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella ei ole tehty muutoksia kaavakarttaan.

Kaavamuutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Äkälänniemi osayleiskaavan (11.11.2019).

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Äkälänniemi osayleiskaavan (11.11.2019).

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se,

- johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa

- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa ositetulla maankäytöllä on vaikutusta.

- rekisteröity paikallisella tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Virka-aika on klo 8.00-15.00.

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU

Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42841

Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.