Kaupunginvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2019

KAJDno-2020-73

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.


 Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.


 Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.


 Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat tilinpäätöksenä vuodelta 2019 helmi- ja maaliskuussa 2020.  Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa ylijäämää yhteensä 123,0 miljoonaa euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta 2019 ylijäämää 83,9 miljoonaa euroa. Kaupungin poikkeuksellisen suuri ylijäämä syntyi Loiste Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä ja siihen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä.


 Kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset toimintatuotot olivat 43,2 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 298,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 0,9 miljoonaa euroa eli - 2,1 prosenttia ja toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 12,4 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia. Toimintakulujen kasvusta tuli suurin osa kaupungin oman toiminnan menojen kasvusta eli 11,1 miljoonaa euro ja Kainuun sote kuntayhtymän maksuosuuden kasvusta 1,3 miljoonaa euroa . Verotuloja kertyi 138,4 miljoonaa euroa, joka oli 2,8 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Valtionosuuksia kertyi 104,0 miljoonaa euroa, joka oli 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 58,0 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 4,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2019 15,5 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 15,4 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat lisääntyivät 15,0 miljoonaa euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 130,4 miljoonaa euroa eli 3 651 euroa asukasta kohden.


 Vuoden 2019 investointimenot olivat 30,5 miljoonaa euroa. Rahoitusosuutta investointeihin saatiin 0,7 miljoona euroa.
 Taseen loppusumma vuonna 2019 oli 551,0 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden arvo oli 33,8 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 118,5 miljoonaa euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo 74,7 miljoonaa euroa sekä koneiden, kaluston ja muiden aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 51,9 miljoonaa euroa ja rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia oli yhteensä 224,5 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 329,3 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa taseessa oli yhteensä 188,8 miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2019 oli 1 088,2 miljoonaa euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 312,8 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 537,3 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin investointimenot olivat 84,9 miljoonaa euroa

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

1. Esittää tilikauden 1.1.-31.12.2019 tuloksen  143.018.258,42 euroa käsittelystä seuraavaa:

  • Lisätään poistoeroa               - 38.813,11 euroa.
  • Lisätään varauksia           -20.000.000,00 euroa.
  • Vähennetään rahastoja            13.535,22 euroa.

Tilikauden ylijäämä  + 122.992.980,53 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

2. Hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.

3. Oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.

4. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi
Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kajaanin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksessä (liite 1) ei ole kattamatonta alijäämää, joten Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 14.4.2020 esittänyt Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen 2019 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019, liite 2

Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen kaupunginhallitukselta  tilintarkastuskertomuksesta  ei ole tarpeen.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kpmg.fi ja hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,

 2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 14.4.2020.

Kajaanin kaupungin vuotta 2019 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta huomautettavaa.

 Tarkastuslautakunta

  • saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja, että
  • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta on  todennut, että

 1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,

 2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 14.4.2020.

Kajaanin kaupungin vuotta 2019 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta huomautettavaa.

 Tarkastuslautakunta

  • saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja, että
  • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019.

Päätös

Hyväksyi.