Kaupunginvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma

KAJDno-2018-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on perinteisesti laadittu maakunnallisena yhteistyönä ja hyväksytetty kuntien valtuustoissa. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2018-2019 valmisteltiin ja hyväksyttiin aikanaan sillä oletuksella, että maakuntauudistus astuu voimaan viimeistään vuoden 2020 alussa, joten kotouttamisohjelmaa ei esitetty kestoltaan pidemmäksi aikaa. Kun maakuntauudistus ei toteutunut, päätettiin kotouttamistoimijoiden keskuudessa, että vuosien 2018-2019 kotouttamisohjelmaa päivitetään kevyesti ja sen voimassaoloaikaa jatketaan vuosille 2020 - 2021. Ohjelmatyöhön ovat osallistuneet kaikki Kainuun kunnat, Kainuun Sote, Kainuun TE-toimisto, Kainuun ELY-keskus, kolmas sektori, koulutusorganisaatiot ja Oulun poliisilaitos. Ohjelmaa on työstetty alatyöryhmissä toimijakohtaisesti ja Kainuun Sote on tehnyt ohjelman lopullisen stilisoinnin.

Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että Kainuu on monikulttuurinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta. Kainuu on jo tällä hetkellä monikulttuurinen maakunta ja ennusteiden mukaan maahanmuutto Kainuuseen kasvaa tulevaisuudessa.

Kuntien yhteinen kotouttamisohjelma sisältää Kainuun alueen kotouttamisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot sekä seurannan ja arvioinnin. Kotouttamisohjelman tavoitteet on laadittu kolmesta eri näkökulmasta: 1) osaaminen ja koulutus, 2) elinkeinot, yrittäjyys ja työllistyminen sekä 3) toimintaympäristö. Kotouttamisohjelman kehittämistavoitteita on yhteensä 34, jotka kattavat laajasti niin eri viranomaistoimijat kuin kansalaisyhteiskunnan.

Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan pääsemiseen. Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien, kantaväestön että viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimenpiteitä.

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2020–2021 on lakisääteinen suunnitelma (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010), joka tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa. Kotouttamisohjelma tulee lain mukaan ottaa huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Valtuuston hyväksymä ohjelma on edellytyksenä valtiolta saatavien pakolaisten kuntakorvausten maksamiselle. 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2020 - 2021.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2020 - 2021.

Päätös

Valtuutettu ja pöytäkirjantarkastajaksi valittu Ari Toppinen poistui kokouksesta klo 21.46 ja hänen sijalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin valtuutettu Pertti Varimo.

1) Minna Partanen esitti Teemu Nivan ja Pasi Kilpeläisen kannattamana, että Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020-2021 palautetaan uudelleen valmisteluun.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysesityksen: nimenhuutoäänestys, asian käsittelyn jatkaminen JAA, asian palauttaminen uudelleen valmisteluun EI.

Äänestyksen tulos: 41 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, pois 4. Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

2) Minna Partanen teki Perussuomalaisten ryhmäesityksen:

Muutosesitykset:

1.       Kohdasta ”Tiivistelmä”, ensimmäinen kappale:
Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että Kainuu on monikulttuurinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta. 
Muutosesitys: -- , että Kainuu on kansainvälinen maakunta –
 
2.       Kohdasta ”Johdanto”, ensimmäinen kappale:
Myös Kainuu on jo tällä hetkellä monikulttuurinen maakunta. 
Muutosesitys: Myös Kainuu on tällä hetkellä kansainvälinen maakunta. 
 
3.       Kohdasta ”Johdanto”, ensimmäinen kappale:
Kainuussa puhutaan kymmeniä eri kieliä ja asukkaita on ympäri maailmaa kymmenistä eri maista.
Muutosesitys: Lisätään: ”Suomen kielen oppimiseen kannustetaan Kainuussa, jotta tarve tulkkauspalveluille ja palvelujen monikielisyydelle vähenisi ja maahanmuuttajat pääsisivät paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. ”
 
4.       Kohdasta ”Johdanto”, Visio 2020 
Muutosesitys: Visio 2020: Kainuu on kansainvälinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän ja turvallisen elämän perusta.  
 
5.       Kohdasta 1.2. Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla, ensimmäinen kappale, s. 2
Tavoitteena on lisäksi edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja maahanmuuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. 
Muutosesitys: Tavoitteena on lisäksi edistää maahanmuuttajaryhmien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan panostamalla suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetukseen. 
 
6.       Kohdasta 2. Maahanmuutto Kainuussa, ensimmäinen kappale
Muutosesitys:
Lisätään 1. kappaleen loppuun: , jota pitää määrätietoisesti vähentää tulevina vuosina ja panostaa korkean osaamistason työperäiseen maahanmuuttoon sellaisille aloille, joissa on osaajapulaa ja siten, että työperäisellä maahanmuuttajalla on työpaikka ja asunto valmiina Kainuuseen muuttaessaan.
 
7.       Kohdasta 3.1. Osaaminen ja koulutus, kolmas kappale, s. 6 
Muutosesitys: lisätään 3. kappaleen loppuun: Tulevaisuudessa Kainuun on kuitenkin keskityttävä houkuttelemaan sellaista työperäistä maahanmuuttoa, joka ei tarvitse luku- ja kirjoitustaidon opiskelua. 
 
8.       Kohdasta 3.3. Toimintaympäristö, kolmas kappale, s. 11
Palvelut tulee tarjota kaikille kuntalaisille yhdenvertaisina, erityistarpeet huomioiden ja mahdollinen positiivinen erityiskohtelu sallien. 
Muutosesitys: Palvelut tulee tarjota kaikille kuntalaisille yhdenvertaisina. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät mahdollisimman nopeasti samoja palveluita muiden kuntalaisten kanssa.
 
9.       Taulukko: Toimintaympäristö -toimintalinjan kehittämistoimenpiteet, kohta 27. Kehittämistoimenpiteet  s. 22
Monikielinen ja selkokielinen tiedottaminen sosiaali- ja terveyspalveluista. Käytetään tulkki- ja kääntäjäpalveluja entistä tehokkaammin. 
Muutosesitys: Selkokielinen tiedottaminen sosiaali- ja terveyspalveluista. Suomen kielen oppimiseen kannustetaan, jotta tarve tulkkauspalveluiden käytölle vähenisi.
 
10.   Taulukko: Toimintaympäristö -toimintalinjan kehittämistoimenpiteet, kohta 28. Kehittämistoimenpiteet  s. 22
Haavoittuvien ryhmien tarpeiden tunnistaminen (mm. naiset, lapset ja iäkkäät, ihmiskaupan uhrit, paperittomat) 
Muutosesitys: Poistetaan sana: paperittomat 
 
11.   Taulukko: Toimintaympäristö -toimintalinjan kehittämistoimenpiteet, kohta 30. Kehittämistoimenpiteet  s. 22 
Ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointi ja työnantajan monikulttuurisuustaitojen kehittäminen. 
Muutosesitys: Ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointi, jos suomalaisia työntekijöitä ei työtehtävään ole tarjolla. 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että kaikista Perussuomalaisten ryhmäesitykseen sisältyvistä muutosehdotuksista äänestetään yhtä aikaa. Äänestys pidetään nimenhuutoäänestyksellä, kaupunginhallituksen esitys JAA, PeSu ryhmäesitys EI.

Äänestyksen tulos: 40 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, 5 pois. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

 

Eriävä mielipide

  • Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet jättivät eriävän mielipiteensä.