Kaupunginvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaava, Tikkapuro - Heinimäki - Pärsänsuo alue

KAJDno-2018-147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalueella on valmistunut 31.1.2018 päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 4 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaani keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi yleiskaavahankkeeksi.
Tavoitteena on päivittää alueen maankäytön olemassa oleva tilanne ja tutkia mahdollisuutta täydentää alueen pientaloasutusta. Nykyisen valtatie 5:n (Särämäntie) ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) liittymään on tarkoitus osoittaa aluevaraus, joka mahdollistaa liikenneturvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta parantavat toimenpiteet.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 650 ha. Se rajautuu Vanhan Viitostien pohjoispuolella Heinisuon halki kulkevan 110 kV:n voimalijan ja Särämäjärven välisellä alueella Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavaan. Itäpuolelta alue rajautuu Särämäjärven ja Heinisuontien välisellä alueella Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta, Ammeniemi-Vihtaniemi ja Äkälänniemi osayleiskaavoihin. Etelä-länsi suunnalla alue rajautuu asemakaavaan. Suunnittelualueeseen kuuluu Pärsänlammen ja Särämäjärven välillä oleva noin 170 ha kokoinen kaavoittamaton alue, joka tulee nyt kaavoitettavaksi. Tikkapuron läheisyydessä Vanhan Viitostien pohjoispuolelle kaavoitettavan alueen sisällä on noin 4,3 ha:n kokoinen asemakaavoitettu alue.
Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta-alueet ulottuvat Vanhan Viitostien ja Särämäntien risteyksen ympäristöstä Pärsänsuontielle saakka ja siitä tien vartta Kirkkoaholle. Kajaanin Veden toiminta-alue jatkuu Vahan Viitostien vartta pitkin kohti keskustaa.
Kaavoitusta varten kevään ja syksyn 2018 aikana tehdään olemassa olevien selvitysten lisäksi mm. luonto- ja muinaismuistolain mukaiset selvitykset.
Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana niin, että siihen perustuen voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamis-lupamenettelyä.

Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus päättää aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen ja osayleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 24.3.2020 päivätty Kajaani Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutosluonnos ja osayleiskaava, joka koskee keskustasta noin kolme kilometriä koilliseen sijaitsevaa Vanhan Viitostien pohjoispuolisen lähialueen ja Särämäntien (Vt-5) välistä aluetta Heinisuon ja Särämäjärven välillä. Kaupunginhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta 13.2.2018, § 32. Vireilletulon jälkeen kaavaan on liitetty alueen itälaidalla n. 15 ha kokoinen alue, joka muodostuu rautatie-, valtatie- ja metsämaa-alueesta sekä 650 metriä pitkä Särämäjärveen liittyvä kapea vesiuoma. Molemmat alueet ovat Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavaa.

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alue, joka rajattiin Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavasta erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan olemassa olevaa maankäyttöä ja tutkia mahdollisuutta alueen pientaloasutuksen täydentämiseen.
Samalla kaavoitetaan vuonna 1998 voimaantulleesta Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta kaavasta vahvistamatta jätetty Pärsänlammen ja Särämäjärven välinen noin 170 ha alue. Vanhan Viitostien ja Särämäntien nykyiselle liittymäalueelle ja sen ympäristöön osoitetaan aluevaraus, joka mahdollistaa liittymän liikenneturvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta parantavat toimenpiteet. Muilta osin alue kaavoitetaan vastaamaan olemassa olevaa maankäyttöä.
Kaavoitettavan alueenpinta-ala on noin 655 ha ja rantaviivaa on vajaa 2,6 km, josta suurin osa, noin 2 km, on pohjoisessa kaava-alueeseen rajautuvan Särämäjärven etelärantaa.

Kaava-alueella on 83 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa ja asukkaita noin 230. Suurin osa asutuksesta on keskittynyt kaavoitettavan alueen länsiosaan Aleksintien, Villentien ja Evakkotien ympäristöön ja pohjoisosaan Pärsänsuontien sekä Vanhan Viitostien ja Särämäntien liittymän läheisyyteen.

Tikkapuron kohdalla Vanhaan Viitostiehen rajautuen tien pohjoispuolella on noin 4,3 ha kokoinen asemakaava-alue, teollisuus- ja varastorakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialue merkinnällä. Tällä hetkellä alueella toimivat autoliike ja autopurkaamo.
Pärsänlammen läheisyydessä Vanhan Viitostien molemmin puolin on voimassa olevien ympäristölupien mukaista maa-ainesten otto- ja varastointitoimintaa.

Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat pohjoisosassa viitosteitten liittymäalueen ja Pärsänsuontien varren lähiympäristöt, Vanhan Viitostien varren eteläpuolen lähialueen ja Tikkapuron asemakaavoitetun alueen sekä Aleksintien, Villentien ja Evakkotien alueet.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain § 44 mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana niin, että siihen perustuen voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyä.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.3.2020.

Kantatilaselvitys ja mitoitus:
Kaavaa varten on tehty kantatilaselvitys, jonka leikkausvuosi on Kajaanin kaupungin yleiskaavoituksessa käyttämä 1969 (Kh, 21.10.1996, § 280). Rakennusoikeuksia laskettaessa on huomioitu vuoden 1969 tilusjakoa vastaavat maanomistussuhteet maanomistajien tasapuolista kohtelua arvioidessa. Kantatilat ja niistä muodostuneet lohkotilat ja rakennuspaikat on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan kiinteistöluetteloon.
Kaavassa on käytetty samaa mitoitusta kuin Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavassa. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä. Rakennusoikeuksien siirtoja on voitu tehdä tilalta toiselle.
Perusrakennusoikeus: yksi rakennuspaikka, jokaiselle kantatilalle, jonka pinta-ala on 0,3 ha -5 ha.
Lisärakennusoikeus: jokaisesta täydestä alkavasta 10 ha:sta yksi lisärakennuspaikka.

Muut selvitykset:
Arkeologinen inventointi tehtiin kesällä 2018. Siinä todettiin Särämäjärven etelärannalta kiinteä muinaisjäännös, tervahauta.
Kohde on merkitty kaavaan sm-merkinnällä. Ympäristö on osoitettu maa- ja metsätalousmaana.

Luontoselvitys tehtiin vuoden 2018 aikana.  Siinä paikannettiin suunnittelualueen arvokkaat luontotyypit, selvitettiin alueen linnuston yleispiirteet ja mahdolliset uhanalaiset sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymät.
Tikkapuron ja Kangaspuron luontokohteet ja liito-oravan ydinalueet on rajattu luonnoksessa luo-3 merkinnällä ja liito-oravan ydinalueet Heinimäellä luo-2 merkinnällä.

Meluselvitys 2014 on tehty kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta. Siinä on selvitetty mm. maantie-, katu- ja raideliikenteen melualueet tekohetkellä ja ennustetilanteessa 2040.
Ennustetilanteen mukaiset meluarvot on huomioitu uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Meluarvot ovat vaikuttaneet siihen, ettei kaikkia mitoituksen mahdollistamia rakennuspaikkoja ole osoitettu kaavaluonnokseen.

Uudet rakennuspaikat:
Kaavaluonnoksessa on 21 uutta rakennuspaikkaa. Mitoitus mahdollistaisi alueelle 40 uutta rakennuspaikkaa. Osa rakennuspaikoista sijoittuu melualueelle, osa alueille, joiden läheisyydessä on asumisviihtyvyyteen vaikuttavaa toimintaa ja osalle kulkuyhteyksien järjestäminen olisi maasto-olosuhteiden ja etäisyyksien vuoksi vaikeaa ja kallista. Edellä mainituista syistä niitä ei ole esitetty luonnokseen. Uusista rakennuspaikoista 21 sijoittuu Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan ja Kajaanin Veden toiminta-alueitten ulkopuolelle.

Vaikutukset yritystoimintaan:
Kaavan toteuttaminen ei vaikuta alueella olevien yritysten toimintaedellytyksiin. Kaavassa ei osoiteta sellaista maankäyttöä, joka mahdollisesti heikentäisi tai estäisi nykyistä kaava-alueella olevaa yritystoimintaa. Alueella tapahtuva maa-ainestenotto perustuu voimassa oleviin ympäristölupiin. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta kyseistä toimintaa palvelevalle rakentamiselle ja kaava mahdollistaa toiminnan jatkumisen erityislainsäädännön ohjaamana.
Kaava-alueella olevan autoliikkeen ja purkaamon kaavoituksen mahdollistamat asiat ratkeavat kyseisen alueen asemakaavalla.
Yleiskaavaluonnoksessa alueen kaavamerkintä on TK, teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alue.   
Uudet rakennuspaikat toteutuessaan työllistävät hankkeiden aikana vähäisessä määrin talon- ja maanrakennusalaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 24.3.2020 päivätyn Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutosluonnoksen ja osayleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.
Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot Kajaanin kaupungin ympäristötekniseltä lautakunnalta, Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnalta, Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnalta, Kainuun sote -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infra vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja Väylävirasto Väylältä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen laatima 24.3.2020 päivätty Kajaani Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen luonnos ja yleiskaava, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta, oli yleisesti nähtävillä 30.4.–18.6.2020. Lisäksi niitä maanomistajia, joiden omistamille kiinteistöille oli luonnoksessa osoitettu uusia rakennuspaikkoja, kuultiin vielä erillisellä kirjeellä 25.6.–17.8.2020.

Luonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa ja jätettiin seitsemän mielipidettä. Lausunnon antoivat Kainuun Ely-Keskus, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Kainuun Liitto, Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto, Kajaanin Vesi-liikelaitos ja Fingrid Oyj.

Lausuntojen tiivistelmät ja vastineet:

Kainuun Ely-keskus: Kaavoitettavalla alueella on neljä kohdetta maaperän tilan tietojärjestelmässä Matti-rekisterissä. Nämä kohteet on hyvä huomioida jatkosuunnittelussa.

Ely-keskus esittää, että kaavakartalle olisi esitetty symbolein sekä olemassa olevat että uudet rakennuspaikat, joka auttaisi kaavan tulkinnassa kaavan toteutusvaiheessa.

Yleiskaavan yleisissä määräyksissä on tulkittavissa, että ns. delegointimääräys koskee ainoastaan A-alueita. Jotta ei jäisi epäselväksi millaisen lupaprosessin niin M-1 kuin TV-alueilla rakentaminen edellyttää, Ely-keskus esittää, että asiaa aukaistaan kaavaselostuksessa.

Kaava-asiakirjoihin olisi hyvä liittää Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 tai yhdistelmäkaava 2/2020.

Kaava-alueen länsiosaan sijoittuva pääsähköjohto, 110 kV, on syytä osoittaa kaavakartalla.

Kaavaselostukseen selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun.

Vastine: K-Rauta ent. Kesoil Heinisuo ei kuulu kaavoitettavaan alueeseen.

Kaupunki on käyttänyt kaavoissaan numeromerkintää osoittamaan rakennuspaikkojen määrää. Tiloille, joille kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta, on kaavaan merkitty ns. rakentamisala, jolle rakentaminen tapahtuu.  Useamman rakennuspaikan kohdalla maanomistaja voi myydä rakennuspaikat haluamallaan tavalla ja näin muodostaa alueesta mieleisensä. Vanhat rakennuspaikat ja kaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat on merkitty tilakohtaisesti kaavaselostuksen liitteenä olevaan kiinteistöluetteloon, josta ne ovat aina tarkistettava.

Kaavaselostusta täydennetään muilta osin lausunnon mukaisesti. M-1 kaavamerkintä on muutettu ehdotuksessa M-2 merkinnäksi, jonka määräys on pysynyt entisenä.

 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, ei huomautettavaa

 

Kainuun liitto: Kainuun liitto toteaa, täydennyksenä kaavaselostukseen kohtaan 2.2.3 Kainuun maakuntakaava, että Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 on tarkistettu Kainuun maakuntakaavan 2020 taajatoimintojen alueen suunnittelumääräys ja sisältö vastaamaan 1.4.2018 voimaan tulleita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tämä suunnittelumääräys esitetään lisättäväksi kaavaselostukseen.

Osayleiskaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen yleismääräykset kohdissa on tarpeellista yhdenmukaistaa rakennusluvan myöntämistä koskeva asiakohta.

Vastine: Täydennetään kaavaselostusta lausunnon mukaisesti ja yhdenmukaistetaan rakennuslupaa koskeva asiakohta kaavaselostukseen ja yleismääräyksiin.

 

Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto, ei huomautettavaa

 

Kajaanin Vesi: Talous- ja jätevesiviemärirunkoverkkojen kapasiteetit ovat riittävät kaavaluonnoksessa osoitettujen 21 uuden rakennuspaikan vesihuollon järjestämiseen.

Valtaosa rakennuspaikoista on niin kaukana olemassa olevien vesihuoltoverkkojen liitospisteistä, että kiinteistön rakentamisvastuulla olevien tonttijohtojen rakentamiskustannukset tullevat nousemaan kiinteistökohtaisesti korkeiksi.

Vastine: Kaavaluonnoksessa on esitetty kaikki ne uudet rakennuspaikat, jotka mitoitus mahdollisti ja joiden sijoittamiselle ei ole ollut muita esteitä. Pitkät etäisyydet rakennuspaikoilta nykyisten johtolinjojen liitospisteisiin ja tästä aiheutuvat rakentamiskustannukset liityttäessä verkostoon tiedostettiin kaavanlaadinnan aikana. Niitä maanomistajia, joiden tiloille kaavaluonnoksessa osoitettiin uusia rakennuspaikkoja, kuultiin erillisellä kirjeellä koskien rakentamiskustannuksia.

Kaavaehdotuksesta on poistettu maanomistajien esityksestä kuusi rakennuspaikkaa. 

 

Fingrid Oyj, ei huomautettavaa

 

Mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet:

Mielipide 1: Toivotaan kuntopolkuvarausta Peräläntieltä uudelle Erkinpolun laavulle.

Vastine: Liikuntatulosyksikkö ei näe tarvetta Kuurnan valaistun ladun ja Peräläntien väliselle kuntopolulle. Alueella oleva vaellus- ja maastopyöräreitistö on laajentunut viime vuosina ahkerien talkoolaisten toimesta ja uusien reittien tekemiselle ei ole tällä hetkellä tarvetta.

 

Mielipide 2: Esitetään tilalle toista rakennuspaikkaa asuinrakentamiseen.

Vastine: Kyseessä oleva tila on kantatila pinta-alaltaan 0,55 ha. Kaavan mitoituksen mukaisesti, jokaisella kantatilalla, jonka pinta-ala on 0,3- 5 hehtaaria, on perusrakennusoikeutena yksi rakennuspaikka ja lisärakennusoikeutena yksi rakennuspaikka jokaista alkavaa 10 hehtaaria kohti. Tilalla on olemassa asuinrakennus, jonka myötä se on käyttänyt kaavan mahdollistaman rakennusoikeuden.

 

Mielipide 3: Toivotaan mahdollisuutta maa- ja metsätaloutta palvelevalle rakentamiselle Tikkapuron läheisyyteen.

Vastine: Kaavaluonnoksessa kyseinen alue on osa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta merkinnällä M, jonka kaavamääräyksessä sanotaan, että alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Kaavoitusta varten tehdyssä luontoselvityksessä Tikkapuron varteen on rajattu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, merkinnällä luo-3.

Tilalle voidaan rakentaa talousrakennuksia kaavan mahdollistaman rakennusoikeuden laajuudessa. Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on alueella pidettävä katselmus tai pyydettävä ympäristöviranomaisen lausunto siitä, ettei mahdollinen rakentaminen ja sen sijoittaminen vaaranna alueella olevia luontoarvoja.

 

Mielipide 4: Kotikujan liittyminen uuteen liikennesuunnitelmaan tulee toteuttaa siten, että kulku ja liittyminen uuteen suunnitteilla olevaan tiehen toteutetaan nykyisen öljysorantien kautta.

Kevyenliikenteen kulkua Kotikujalle ei ole luonnoksessa huomioitu riittävän hyvin ja turvallisesti.

Kaavaluonnoksen mukaan kaikki uudisrakentamiseen liittyvä rakentaminen on Kotikujan alueella kielletty Valtioneuvoston esittämien melurajojen vuoksi.

Uuden liikennejärjestelmän mukaan yleinen teiden kunnossapito tulee kattaa myös Kotikuja siten, että kunnossapito talviaurauksineen yltää aina jokaisen taloliittymään asti.

Vastine: Yleiskaava perustuu vuonna 2004 laadittuun Vt-5 liittymien esiselvitykseen. Tuolloin määriteltiin yleispiirteisesti mahdollisen eritasoliittymän vaatima aluevaraustarve kaavoitusta ajatellen. Yleiskaavan esitystapa on suuntaa-antava, eikä sovellu yksityiskohtaiseen tarkasteluun mm. tulevien liittymäpaikkojen osalta. Kaavan ja esisuunnitelman liittymä Kotikujalle poikkeavat hieman, ja se voidaan yleiskaavaan muuttaa täysin esisuunnitelmaa vastaavaksi. Liittymän lopullinen sijainti ratkaistaan kuitenkin vasta tarkemmissa suunnitelmissa (tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma) mikäli hanke etenee. Kaavassa mahdollistetaan jatkosuunnittelun ja toteutuksen tilantarve.

Meluselvityksiä tehdään suurempien investointihankkeiden yhteydessä, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Mahdollinen melusuojaus ja siihen liittyvät selvitykset tulevat ajankohtaisiksi siinä vaiheessa, kun liittymähanke etenee.

Talousrakennuksia alueelle saa rakentaa normaalilla rakennuslupamenettelyllä rakennusoikeuden sallimassa määrin. Asuinrakentamista koskee ehdollinen kielto.

 

Mielipide 5: Pyydetään poistamaan kaavaluonnokseen osoitetut kaksi rakennuspaikkaa.

Vastine: Poistetaan kyseiset rakennuspaikat.

 

Mielipide 6: Pyydetään poistamaan kaavaluonnokseen osoitettu rakennuspaikka.

Vastine: Poistetaan kyseinen rakennuspaikka.

 

Mielipide 7: Pyydetään poistamaan kaavaluonnokseen osoitetut kolme rakennuspaikkaa.

Vastine: Poistetaan kyseiset rakennuspaikat.

 

Kaikki lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä.

Kaavaluonnoksessa olleista 21 rakennuspaikasta on maanomistajien esityksestä poistettu kuusi.

Kaavamerkintöihin on lisätty Oleva rakennus-merkintä (●) Pärsänliittymän EV-alueelle ja kaavan länsiosassa osin kaava-alueella kulkevan 110 kV:n voimalinjan suoja-aluemerkintä sv.

Vanhan Viitostien varrella (maa-ainesten ottoalueet) maa- ja metsätalousvaltaisen alueen M-1 merkintä on muutettu kaavaehdotuksessa M-2:ksi. Merkinnän määräys on pysynyt ennallaan. Kaavan itäosassa rautatien ja Vt-5:n väliin jäävä suojaviheralue EV on muutettu kaavaehdotuksessa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, M.

Muilta osin kaavaehdotus on säilynyt ennallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 1.10.2020 päivätyn Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavan muutosehdotuksen ja osayleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.
Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavamuutoksesta ja osayleiskaavasta lausunnot Kajaanin kaupungin ympäristötekniseltä lautakunnalta, Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnalta, Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun sote -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infra vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja Väylävirasto Väylältä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin ja kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen laatima 1.10.2020 päivätty Kajaani Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen ehdotus ja yleiskaava, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta, oli yleisesti nähtävillä 29.10 -30.11.2020. Kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 23.11.2020.

Ehdotuksesta annettiin kuusi lausuntoa ja jätettiin kaksi muistutusta. Lausunnon antoivat Kainuun Ely-Keskus, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Kainuun Liitto, Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto, Kajaanin Vesi-liikelaitos ja Fingrid Oyj.

Lausuntojen tiivistelmät ja vastineet:

Kainuun Ely-keskus: Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaehdotuksen mukaista autopurkaamoa koskeva käyttötarkoitus ja kaavamääräys eivät välttämättä tue toimintaa, jos asiaa tarkastellaan ympäristönsuojelulain näkökulmasta. Mikäli toiminta kaupungin näkökulmasta edelleen voisi jatkua nykyisellä paikallaan, Kainuun ELY-keskus ehdottaa, että kaavamääräyksen ja/tai -merkinnän sisältö muotoiltaisiin niin, että mahdollisen ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä kaavamääräyksestä
johtuva tulkinta ei vaikeuttaisi toiminnan jatkumista nykyisellä paikallaan.
Kaavamääräyksen mukaan M-2 alueilla (Maa- ja metsätalousvaltainen alue) rakennuspaikalle saadaan rakentaa kyseistä toimintaa palvelevia rakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
1000 k-m². Kaavamääräyksen mukaan merkinnällä on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Aluetta voidaan käyttää myös erityislainsäädännön ohjaamana maa-ainestenottoon ja siihen liittyvään toimintaan. Tulee huomioida, että MRL 44 §:n tarkoittamaa mahdollisuutta on tarkoitus käyttää mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle soveltuvaan työpaikka- ja palvelurakentamiseen. Määräyksen sallimaa kerrosalamäärää on hyvä arvioida tästä näkökulmasta.

Vastine: Autopurkamoa ja sen lähiympäristöä koskeva kaavaehdotuksen kaavamääräys- ja merkintä on ollut samansisältöisenä nyt muutettavana olevassa Kajaani Keskustaajama 2015 kaavassa sen vahvistamisvuodesta 1993 alkaen.
Kaupungin ympäristönsuojeluyksikön käsityksen mukaan kaavaehdotuksen kaavamerkintä- ja määräys eivät vaikeuta autopurkamon toiminnan jatkamista nykyisellä paikalla.
Autopurkamo on Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakohde. Valvontaviranomainen on säännöllisessä valvonnassa arvioinut, että autopurkamon nykyinen toiminta toiminta on voimassa olevan ympäristöluvan mukaista. Jos toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia, hakemusta ympäristölupa-määräysten tarkistamista varten ei ole tarpeen tehdä.

Maa-ainestenotto toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Vanhan Viitostien varteen alueille, joille ei liikenteestä aiheutuvan melun vuoksi ole mahdollista osoittaa esim. uutta asumiseen liittyvää rakentamista.
Alueen toiminta perustuu ympäristölupiin, jotka ovat voimassa tällä hetkellä vuoteen 2030. Toiminnan jatkumisen edellytykset ovat olemassa vielä tämän jälkeenkin.
Kaavoitusta varten tehdyssä kyselyssä alueen yrittäjät toivoivat rakennusoikeutta esim. toiminnassa käytettävän kaluston huolto- ja suojatilojen rakentamiseen, joka osaltaan tukisi toimintaedellytyksiä alueella.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus: Sanamuoto ”kevyt liikenne” on liikennesuunnittelussa muutettu muotoon ”jalankulku ja pyöräily”. Tällä korostetaan sitä, että jalankulku ja pyöräily ovat toisistaan poikkeavia liikkumismuotoja ja niillä on erilaiset tarpeet ja vaatimukset. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää tätä ilmaisua myös kaavoituksessa, vaikka se ei vielä ole yhtenevä voimassa olevan maankäyttö ja rakennuslain termistön kanssa.
Vastine: Muutetaan kaavaselostukseen kyseinen sanamuoto tarvittavilta osin.

Kainuun liitto, ei huomautettavaa
Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto, ei huomautettavaa

Kajaanin Vesi: Talous- ja jätevesiviemärirunkoverkkojen kapasiteetit ovat riittävät kaavaluonnoksessa osoitettujen 15 uuden rakennuspaikan vesihuollon järjestämiseen. Esitetyistä paikoista 14 sijaitsee alueella toimivien vesihuoltolaitosten talous- ja jäteveden toiminta-alueiden ulkopuolella eli vesihuoltolaitoksella ei ole velvollisuutta ulottaa vesihuoltoverkostojaan näille rakennuspaikoille.
Valtaosa rakennuspaikoista on edelleen niin kaukana olemassa olevien vesihuoltoverkkojen mahdollisista liitospisteistä, että kiinteistön rakentamisvastuulla olevien tonttijohtojen rakentamiskustannukset tullevat nousemaan kiinteistökohtaisesti korkeiksi.
Vastine: Kaavaluonnoksessa on esitetty kaikki ne uudet rakennuspaikat, jotka mitoitus mahdollisti ja joiden sijoittamiselle ei ole ollut muita esteitä. Pitkät etäisyydet rakennuspaikoilta nykyisten johtolinjojen liitospisteisiin ja tästä aiheutuvat rakentamiskustannukset liityttäessä verkostoon tiedostettiin kaavanlaadinnan aikana.
Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä kuultiin 
Niitä maanomistajia, joiden tiloille kaavaluonnoksessa oli osoitettu uusia rakennuspaikkoja, kuultiin luonnosvaiheen kuulemisessa erillisellä kirjeellä koskien rakentamiskustannuksia.
Tämän seurauksena kaavaehdotuksesta poistettiin maanomistajien esityksestä kuusi rakennuspaikkaa. 

Fingrid Oyj, ei huomautettavaa

Muistutusten tiivistelmät ja vastineet:
Muistutus 1: Vaaditaan Heinimäen alueella sijaitsevan VR-alueen (retkeily- ja ulkoilualue) rajauksen muuttamista siten, että osalla tilaa 205- 410- 43- 15 oleva VR-varaus poistetaan koska muistuttajan mielestä merkintä tulee vaikeuttamaan metsän normaalia käyttöä.
Vastine: Liikuntayksiköllä ei ole latulinjan leventämis- tai laajentamissuunnitelmia yksityisen metsänomistajan maille. Palstan harventaminen tai muu metsänhoito, pois lukien avohakkuu, on jopa suotavaa. Korjataan rajausta muistutuksen mukaisesti ja muutetaan alue maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-merkinnällä.
Muistutus 2: 1) Esitetään tilalle 205- 404-4-129 lisää rakennuspaikkoja. 2) Esitetään mahdollisuutta siirtää tilalle 205-410-48-5 osoitettu rakennusoikeus tilan 205-404-4-129 alueelle.
Vastine: 1) Tilan 205- 404-4-129 kantatilasta 205-404-4-32 on muodostettu kahdeksan rakennuspaikkaa ennen kaavoitusta. Kaavoituksessa käytetty mitoitus olisi mahdollistanut kantatilalle kaksi rakennuspaikkaa.
2) Tiloilla 205-410-48-5 ja 205-404-4-129 on eri kantatilat ja ne sijaitsevat eri kaava-alueilla.
Rakennusoikeuden siirrot kantatilalta toiselle ja kaava-alueelta toiselle eivät ole mahdollisia. Rakennusoikeus perustuu kantatilatarkasteluun, jossa kaavan mahdollistava rakennusoikeus jakautuu kantatilasta muodostuneitten tilojen kesken. 

Kaikki lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä.
Kaavaehdotusta on muutettu vastineiden mukaisesti. Muilta osin kaavaehdotus on säilynyt ennallaan.

Liitteet: 4.1.2021 päivätyt kaavaehdotus ja kaavaselostus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 4.1.2021 päivätyn Kajaani keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksen ja yleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 4.1.2021 päivätyn Kajaani keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksen ja yleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.