Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

KAJDno-2021-1078

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a§:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 29.6.2021/616 mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa. Kuntatalousohjelmassa 2022–2025 esitetty arvio alennuksesta on 12,39 prosenttiyksikköä, kun se vielä hallituksen esityksessä 241/2020 oli 13,26 prosenttiyksikköä. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa myöhemmin uusimpien laskelmien pohjalta keväällä 2022. Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät käytännössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa.

Kajaanin kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2021 on ollut 21,00 %. Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön syyskuun ennusteen perusteella tuloveroja arvioidaan kertyvän noin 129,8 milj. euroa vuonna 2021. Vuoden 2022 verotuloarvion perusteena ovat Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön ennuste sekä kaupunginhallituksen kokonaisarvio verotulojen kehityksestä. Ennusteen perustella kunnallisverotulojen arvioidaan kertyvän nykyisellä tuloveroprosentilla noin 132,0 miljoonaa euroa eli kunnallisverotulo kasvaa noin 2,2 miljoonaa euroa vuoteen 2021 verrattuna.

Kaupunginhallituksen 8.6.2021 § 120 hyväksymä talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024 laadintaohje (talousarvioraami) perustuu nykyiseen tuloveroprosenttiin eli tuloveroprosenttia ei esityksen mukaan muuteta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. vuoden 2022 tuloveroprosentiksi määrätään 21,00 % ja

2. merkitään tiedoksi, että kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentista säädetään lailla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (29.6.2021/616) ja kaupunginvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 veroprosentiksi vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksiköllä kaikissa kunnissa. Vähennyksen suuruus on syksyn 2021 arvion mukaan 12,39 % ja se tarkentuu hyvinvointialueuudistuksen valmistelun edetessä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus


Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. vuoden 2022 tuloveroprosentiksi määrätään 21,00 % ja

2. merkitään tiedoksi, että kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentista säädetään lailla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (29.6.2021/616) ja kaupunginvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 veroprosentiksi vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksiköllä kaikissa kunnissa. Vähennyksen suuruus on syksyn 2021 arvion mukaan 12,39 % ja se tarkentuu hyvinvointialueuudistuksen valmistelun edetessä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.