Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Talousarviomuutokset 2021

KAJDno-2021-458

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Henri Summanen, Rakennusinsinööri, henri.summanen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa hankeryhmäkohtaiseen sitovuustasoon. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on hankekohtainen valtuustoon nähden. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena on vuoden 2021 hankeryhmäkohtaisissa talonrakennushankkeissa yhteensä 2.160.000 €:n määräraha. Talousarviossa on esitetty ympäristötekniselle lautakunnalle hankeryhmäkohtaisella määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Hankeryhmäkohtaisen talonrakennusmäärärahan käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi talonrakennukseen on hyväksytty muihin rakennushankkeisiin yhteensä 900.000 €:n määrärahat.

Vuoden 2021 hankekohtaisina sitovuustason talonrakennushankkeina ovat Sissilinnan peruskorjauksen aloittaminen (1.900.000 €), teatteritalon peruskorjaussuunnittelu (200.000 €) sekä pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelu, Karpalo-hanke (500.000 €).

Pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelumäärärahasta jää arviolta 300.000 € käyttämättä vuonna 2021 ja määrärahat voidaan siirtää muuhun kohteeseen. Hankkeen varsinainen suunnittelu voi alkaa aikaisintaan syksyllä, mikäli hankkeeseen liittyvät linjaukset ja päätökset on silloin tehty.

Muihin rakennushankkeisiin on varattu käyttötarkoituksen muutoksiin 200.000 €. Isoja muutoshankkeita ei ole vuonna 2021 tulossa kuin uutena tarpeena tullut Vuolijoen koulun osittaiset muutostyöt varhaiskasvatuksen käyttöön. Vuolijoen koulun muutostöiden kustannukset ylittävät selvästi koko tämän määrärahan suuruuden, jolloin esitetään siirrettäväksi 100.000 € käyttötarkoituksen muutosten määrärahasta Vuolijoen koulun muutostöihin muun sinne siirretyn määrärahan lisäksi.

Kaupungin sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.1.2021 § 4 siirtää ulkoa vuokratuissa tiloissa olevan Vuolijoen päiväkodin toiminnan Vuolijoen koulun kiinteistöön 1.8.2021 alkaen. Vuolijoen aluelautakunta on antanut asiasta lausunnon ja puoltanut esitystä ja helmikuussa hankkeeseen on nimetty suunnittelutyöryhmä. Koululle tarvittavia muutostöitä on suunniteltu maalis- ja huhtikuussa tilakeskuksen ja työryhmän toimesta. Muutostöiden kustannusarvio on yhteensä n. 440.000 €, josta pihan parantamisen ja kunnostuksen osuus on n. 40.000 €. Koska hanke on tullut uutena vuodenvaihteessa, tälle ei ole varattu määrärahaa investointiosaan. Muutostöiden toteuttamiseksi esitetään määrärahasiirtoja muilta hankkeilta 400.000 € ja pihatöiden osuus tehdään muiden talonrakennushankkeiden pihatyöt ja pintavesitekniikka -määrärahalla.

Määrärahojen siirrot eivät aiheuta talonrakennusinvestointien kokonaismäärärahojen muutoksia.

Edellä mainittuun perustuen kaupungin tilakeskus esittää seuraavia määrärahojen siirtoja:

Hankekohtaiset talonrakennushankkeet
Pääterveysasema -300.000 € siirto Vuolijoen koulu

Muut talonrakennushankkeet
Käyttötarkoituksen muutokset  -100.000 € siirto Vuolijoen koulu

Tulosaluekohtaiset talonrakennushankkeet
Vuolijoen koulu + 400.000 € siirto pääterveysasema ja käyttötarkoituksen muutokset

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen puh. 044 7100 302 tai rakennuttajapäällikkö Henri Summanen puh. 044 7147 496 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että esittelytekstin mukaisesti vuoden 2021 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista siirretään pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelusta 300.000 € ja muiden talonrakennushankkeiden käyttötarkoituksen muutoksista 100.000 €, eli siirtona yhteensä 400.000 € Vuolijoen koulun muutostöiden toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista siirretään pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelusta 300.000 € ja muiden talonrakennushankkeiden käyttötarkoituksen muutoksista 100.000 €, eli siirtona yhteensä 400.000 € Vuolijoen koulun muutostöiden toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista siirretään pääterveysaseman muutos- ja peruskorjauksen suunnittelusta 300.000 € ja muiden talonrakennushankkeiden käyttötarkoituksen muutoksista 100.000 €, eli siirtona yhteensä 400.000 € Vuolijoen koulun muutostöiden toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kaipe.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 4.2 seuraavasti:
- maa- ja vesialueet: nettomenot
- talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
- talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
- muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
- kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
- irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot

Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.

Vuoden 2021 investointiohjelma tulee kohdentaa uudelleen pääasiassa kohonneiden rakennuskustannusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä (netto) säilyy ennallaan ja joidenkin hankkeiden toteutusaikataulu muuttuu.

Talonrakennusinvestoinnit:

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Sissilinna, peruskorjaus 600 000 €, peruskorjaussuunnittelu on valmistunut maaliskuussa ja urakat on kilpailutettu huhtikuussa. Hankkeen kustannukset muodostuvat urakkahintojen perusteella tavoitehintaa ja talousarviota suuremmiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt teatteritalon ja Sissilinnan peruskorjaukseen avustusta yhteensä 2 285 000 milj. €, josta vuodelle 2021 voidaan hakea ja jaksottaa 600 000 €. Avustusta ei ole huomioitu talousarviossa ja päätös avustuksesta on saatu helmikuussa 2021.

Keskuskoulun käyttövesijohtojen uusiminen lisämääräraha 160 000 €, rakennustekniset työt nostavat putkitöiden lisäksi kustannuksia. 

Vuolijoen koulun muutostyöt 100 000 €, Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 37 myöntää Vuolijoen koulun muutostöille koulun ja varhaiskasvatuksen yhteiskäyttöön yhteensä 400.000 €:n lisämäärärahan. Rakennuskustannusten viimeaikaisen nopean hinnannousun ja kohonneiden urakkahintojen vuoksi suunnitelmien mukaisiin muutostöihin tarvitaan lisämäärärahaa 100.000 €.  

Kiinteät rakenteet ja laitteet:

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Raatihuoneentorin valaistus 70 000 €, laatutason nosto alkuperäisestä suunnitelmasta.  Närhipolku, Peiponpolku saneeraus 305 000 €, rakennussuunnitteluvaiheessa laajuus lisääntyi. Lönnrotinkatu - Vt5 risteysalueen korjaus 180 000 € ja Leikkipuistot 35 000 €, toteutuneet kustannukset ylittivät kustannusarvion.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi avustusta kevyen liikenteen väylien kehittämiseen yhteensä 322 400 € tai enintään 50 % toteutuneista, hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnetystä avustuksesta vuodelle 2021 voidaan hakea 120 000 €.

Hankkeiden uudelleen ohjelmointi ja määrärahamuutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä Ympäristötekninen toimiala investointisuunnitelman muutos.

Lisätietoja asiassa antaa:
Talonrakennuskohteet: Markku Haverinen puh. 044 7100 302 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Kiinteät rakenteet ja laitteet: Jari Kauppinen puh. 044 7100 034 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy, määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja – suunnitelma sitovat toimielimiä, liikelaitoksia sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviossa pysymiseksi toimielinten, liikelaitosten ja niiden alaisten viranhaltijoiden on seurattava talousarvion sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista kuukausittain. Seuranta tehdään tili- ja kustannuspaikkatasolla, joissa mahdollisesti havaitut virheet on tulosyksikköjen korjattava välittömästi kirjanpitoon.

Jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, etteivät talousarviomäärärahat toimialalla tule riittämään tai ne ovat ylimitoitettuja, on asianomaisen toimielimen tai johtokunnan tehtävä esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutokseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Kajaanin kaupunkia koskevat talousarviomuutokset:

Verotulot

Kunnan verotulo  130 168 000   (TA2021: 126 954 000)

Yhteisövero 7 864 000               (TA2021: 6 817 000)

Kiinteistövero 10 778 000           (TA2021: 10 491 000)

Yhteensä: 148 810 000              (TA2021: 144 262 000). Muutos yhteensä 4 548 000 euroa.

Verotulojen arvioidaan toteutuvan Kuntaliiton verotuloennusteen 30.8.2021 perusteella ennakoitua paremmin. Veroennustekehikon elokuun päivitys perustuu valtionvarainministeriön kesäkuun taloudelliseen katsaukseen, joka lähtökohtaisesti oli positiivisempi verrattuna Kuntaliiton aiempiin veroennustekehikon ennusteisiin. Tämän lisäksi nähtiin kesällä talousspurtti ja Tilastokeskuksen mukaan työllisyys kipusi heinäkuussa jo 74,9 %:iin. Talouden myönteinen kehitys näkyy sekä kunnallis- että yhteisöveron parempana kehityksenä kuluvana vuonna.

Valtionosuudet

Valtionosuudet 118 511 110   (TA2021 117 212 626). Muutos yhteensä 1 298 484 euroa.

Opetus- ja kultuuritoimen valtionosuudet toteutuvat ennakoitua paremmin 1 830 232 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 12.5.2021 Ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta  opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ja vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion määrärahasta päättäminen koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös). Lisäksi vuoden 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön jouluuun 2020 rahoituspäätös oli talousarviossa suunniteltua parempi.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet siirretään Kajaanin peruskaupungilta koulutuksen järjestäjälle Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle.

Peruspalveluiden valtionosuudet, kotikuntakorvaukset, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja verotulomenetysten kompensaatio toteutuvat puolestaan ennakoitua heikommin yhteensä 531 747 euroa.

Kajaanin maksuosuus Kainuun Soten perussopimuksen mukaisesti

Asiakaspalveluiden ostot Kainuun Sotelta   152 960 000   (TA2021 140 000 000). Muutos yhteensä 12 960 000 euroa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouden seurantaraportin 1.1.-30.6.2021 (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 25.8.2021 § 240) mukaan kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-kesäkuun toteuman perusteella on -27,0 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -10,1 milj. euroa. 

Vuodelle 2021 kohdentuu palkkaharmonisointikuluja: KVTES-henkilöstöryhmän osalta takautuvien harmonisointikulujen lisäerä on 2,0 milj. euroa ja tämän henkilöstö-  ryhmän palkkataulukkovaikutusten arvioidaan olevan yhteensä 3,75 milj. euroa. Palkkaharmonisointi (tekniset ja lääkärit) pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin lisämenoihin ei ole määrärahavarauksia vuoden 2021 talousarviossa. 

Kajaanin kaupungin maksuosuuden arvioidaan olevan ennustetusta alijäämästä n. 48 % eli 12 960 000 euroa. 

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto

Osallisuus- ja hyvinvointijaostolle siirretään jaoston tehtävien mukaiset Ympäristöteknisen toimialan ja Sivistystoimialan käyttämättömät vuoden 2021 jäljellä olevat määrärahat uuden hallintosäännön mukaisesti:

Ympäristötekninen toimiala: Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston määrärahat 198 872 euroa

Sivistystoimiala: Nuorisopalveluiden avustukset 5000 euroa

Yhteensä 203 872 euroa. Määrärahojen siirrolla ei ole tulosvaikutusta. 

Konsernijaosto

Konsernijaostolle siirretään Konsernipalvelut -toimialan rahoitustyöryhmän käyttämättömät vuoden 2021 jäljellä olevat määrärahat uuden hallintosäännön mukaisesti.

Yhteensä 2 990 euroa. Määrärahojen siirrolla ei ole tulosvaikutusta.

Talousarviomuutosten nettovaikutus Kajaanin kaupungin ulkoiselle ja sisäiselle tuloslaskelmalle on yhteensä - 7 113 516 euroa. 

Liitteenä esitys talousarviomuutoksista ja vaikutuksista Kajaanin kaupungin ulkoiselle ja sisäiselle tuloslaskelmalle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Kuntaliiton 28.9.2021 päivitetyn verotuloennusteen mukaan verotuloihin tehtävät muutokset ovat:

Kunnan verotulo, muutettuna 129 795 000 €

Yhteisövero, muutettuna 7 864 000 €

Kiinteistövero, muutettuna 10 274 000 €

Verotulot yhteensä, muutettuna 147 933 000 €

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon 28.9.2021 päivitetyn liitteen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kuntaliiton 28.9.2021 päivitetyn verotuloennusteen mukaan verotuloihin tehtävät muutokset ovat:

Kunnan verotulo, muutettuna 129 795 000 €

Yhteisövero, muutettuna 7 864 000 €

Kiinteistövero, muutettuna 10 274 000 €

Verotulot yhteensä, muutettuna 147 933 000 €

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon 28.9.2021 päivitetyn liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.