Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

KAJDno-2021-1041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään 17.11.2021 mennessä.  Jos ilmoitusta ei ole annettu  määräajassa, voidaan verotuksessa noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Kunta päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti:

0,93-2,00

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,41-1,00

Muiden asuinrakennusten veroprosentti (esim. vapaa-ajan asunnot ja tontilla sijaitsevat muut rakennukset):

 

0,93-2,00

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

2,00-6,00

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto voi halutessaan määrätä erikseen veroprosentin rakennuksille ja rakennelmille, jotka kuuluvat voimalaitokseen ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen. Veroprosentti voi olla enintään 3,10. Edellä tarkoitettua veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalaissa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria.

Lisäksi kaupunginvaltuusto voi halutessaan määrätä yleishyödyllisille yhdistyksille oman kiinteistöveroprosentin tai vapauttaa ne kiinteistöverosta. Tätä prosenttia sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

 

Kajaanin kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 ovat olleet seuraavat:

Yleinen kiinteistöveroprosentti:

1,1

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,55

Muiden asuinrakennusten veroprosentti:

1,55

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

4,1

Voimalaitosten veroprosentti:    

3,1

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:

0,1

 

Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön syyskuun 2021 ennusteen perusteella kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän noin 10,27 milj. euroa vuonna 2021. Kaupunginhallituksen hyväksymä taloussuunnitelman 2022-2024 laadintaohje (talousarvioraami) perustuu nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöverotuotoksi vuodelle 2022 arvioidaan noin 10,25 milj. euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti:

1.1

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,55

Muiden asuinrakennusten veroprosentti:

1,55

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

4,1

Voimalaitosten veroprosentti:

3,1

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:

0,1

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti:

1.1

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,55

Muiden asuinrakennusten veroprosentti:

1,55

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

4,1

Voimalaitosten veroprosentti:

3,1

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:

0,1

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.