Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen myynti ja maa-alueen vuokraaminen

KAJDno-2018-379

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Soidinsuon leikkikentän huoltorakennus on ollut viimeksi Ratamon päiväkodin alaisena sivutoimipisteenä ja varhaiskasvatuksen käytössä. Tilojen käyttö ja tarve loppui syksyllä 2017 kun Ratamon päiväkodin toiminta siirtyi uuteen Lehtikankaan monitoimitaloon. Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen kirjanpitoarvo on 35.282 euroa 31.12.2017. Rakennuksen ylläpitokulut olivat vuonna 2017 8.390 euroa ja tilakustannukset pääomavuokran kanssa yhteensä 11.590 euroa. Rakennuksen kerrosala on n. 70 m². Rakennus on valmistunut vuonna 1986.

Tekninen johtaja on Lehtikankaan asukasyhdistys ry:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta lähettänyt 25.1.2018 asukasyhdistykselle osoitetun kirjeen, jossa tarjotaan ostettavaksi tyhjänä olevia Variskankaan entisiä nuorisotiloja tai Soidinsuon leikkikentän huoltorakennusta yhdistyksen toimitiloiksi. Rakennusten myynnissä noudatettaisiin samoja periaatteita kuin kaupungin aiemmin yleishyödyllisille kylä- tai asukasyhdistyksille myydyissä kohteissa. Asukasyhdistykselle osoitettua ostomahdollisuutta on muutettu kirjeellä 26.2.2018, jossa tarjotaan ostettavaksi vain Soidinsuon leikkikentän huoltorakennusta, koska kaupungille on tullut äkillinen tarve korjata entiset nuorisotilat tilapäiseksi päiväkodiksi. Lehtikankaan asukasyhdistys ry on jättänyt 1.3.2018 huoltorakennuksesta 50,00 euron ostotarjouksen.

Rakennus on ollut mukana kaupungin rakennusten rakennemuutosohjelmassa 2018–2021. Toimenpiteenä rakennukselle oli aluksi ”puretaan 2018”, mutta toimenpiteeksi muutettiin kaupunginhallituksen 13.3.2018 § 69 hyväksymään päätökseen ”myydään 2018”.

Jos kaupunki myy rakennuksen tarjotulla 50,00 euron hinnalla, joudutaan alaskirjaamaan myyntitappiota n. 35.200 euroa. Toisaalta rakennus purettaessa rakennuksen kirjanpidon jäännösarvo ja käytännössä vastaava summa kirjattaisiin alas ylimääräisenä  poistona ja tämän päälle tulisi vielä käyttötalouteen rakennuksen purkukustannukset.

Huoltorakennuksen myynnin yhteydessä on vuokrattava rakennukselle n. 898 m² suuruinen maa-alue Lehtikankaan puistot -nimisestä yleisestä alueesta, jonka kiinteistötunnus on 205-5-9903-1. Vuokrasopimukseen on otettava seuraavat ehdot:

- Vuokra-aika on 30 vuotta ja päättyy 31.12.2047.

- Vuokra Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n hallinnassa on 10 euroa vuodessa, vuokra (300 euroa) peritään kokonaisuudessaan etukäteen.

- Vuokra-alue ja rakennus on pidettävä hyvässä ja siistissä kunnossa.

- Vuokraoikeutta ei voi siirtää kolmannelle, eikä alueesta alivuokrata osaakaan kolmannelle.

- Vuokralaisella ei ole oikeutta ostaa vuokra-aluetta, koska asemakaavan mukaisten yleisten alueiden toteuttamisvastuu on kaupungilla.

- Vuokra-ajan päättyessä, mikäli sopimusta ei jatketa, kaupungilla on oikeus lunastaa rakennukset yhdistyksen maksamalla kauppahinnalla, mutta ei kuitenkaan velvollisuutta.

- Muut ehdot oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Lisätietoja antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302, kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen liittymineen Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle 50,00 euron kauppahinnasta oheisen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Samalla ympäristötekninen lautakunta esittää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 898 m² suuruisen alueen Lehtikankaan puistot -nimisestä yleisestä alueesta, jonka kiinteistötunnus on 205-5-9903-1, Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle esittelytekstissä mainituin ja oheisen maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.
 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen liittymineen Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle 50,00 euron kauppahinnasta liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Samalla kaupunginhallitus esittää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 898 m² suuruisen alueen Lehtikankaan puistot -nimisestä yleisestä alueesta, jonka kiinteistötunnus on 205-5-9903-1, Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle esittelytekstissä mainituin ja liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.