Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2018 - 2019

KAJDno-2018-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2018 - 2019 on laadittu laaja-alaisena yhteistyönä. Ohjelmatyö aloitettiin syksyllä 2017 Kainuun ELYn koollekutsumana ja siihen osallistuivat kaikki Kainuun kunnat, Kainuun Sote, Kainuun TE-toimisto, Kainuun ELY-keskus, kolmas sektori, koulutusorganisaatiot, Oulun poliisilaitos ja Kotona Suomessa - hanke. Ohjelmaa on työstetty alatyöryhmissä toimijakohtaisesti ja Kainuun Sote on tehnyt ohjelman lopullisen stilisoinnin. Ohjelman voimassaolo on päivitetty vuosille 2018 - 2019 vireillä olevan Maakunta- ja soteuudistuksen takia. Uuden kotouttamisohjelman 2020 - laadinta aloitetaan lainsäädännön mahdollisten muutosten tapahduttua. 

Päivitetty suunnitelma vastaa sisällöltään vuosina 2014 - 2017 voimassa ollutta ohjelmaa. Valtuuston hyväksymä ohjelma on edellytyksenä valtiolta saatavien pakolaisten kuntakorvausten maksamiselle. 

Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että Kainuu on monikulttuurinen maakunta, jossa arvostaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hyvän, turvallisen elämän perusta. Kainuu on jo tällä hetkellä monikulttuurinen maakunta ja ennusteiden mukaan maahanmuutto Kainuuseen kasvaa tulevaisuudessa.

Kuntien yhteinen kotouttamisohjelma sisältää Kainuun alueen kotouttamisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot sekä seurannan ja arvioinnin. Kotouttamisohjelman tavoitteet on laadittu kolmesta eri näkökulmasta: 1) osaaminen ja koulutus, 2) elinkeinot, yrittäjyys ja työllistyminen sekä 3) toimintaympäristö. Kotouttamisohjelman kehittämistavoitteita on yhteensä 34, jotka kattavat laajasti niin eri viranomaistoimijat kuin kansalaisyhteiskunnan.

Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan ja yhteisöön mukaan pääsemiseen. Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien, kantaväestön että viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimenpiteitä.

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2018–2019 on lakisääteinen suunnitelma (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010), joka tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa. Kotouttamisohjelma tulee lain mukaan ottaa huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2018 - 2019.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.