Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Hallintosäännön uudistaminen

KAJDno-2017-344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 29.5.2017. Uuden kuntalain mukaisesti hallintosääntöön yhdistettiin aiemmat erilliset johtosäännöt. Kuluneen vuoden aikana on käytännön toiminnassa huomattu hallintosäännön päivittämisen tarpeita. 

Hallintosääntöön tulee lisätä mm. kaupunginhallituksen jaostojen päätösten perusteella tehtävien asiakirjojen allekirjoitusvaltuus, pelastustoimen nimenkirjoitusoikeus, Vuolijoen aluelautakunnan esittelijä ja henkilöstöjohtajan päätösvalta.

Hallintosääntöön tulee tehdä sanamuodollisia ja tekstitarkennuksia, jotka eivät muuta sisältöä (esim. 132 §:ssä toistoa, henkilöstöpäällikön nimikkeen muuttaminen henkilöstöjohtajaksi).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2009 ohjeen viranhaltijoiden kokouspalkkioista. Ohje on ollut tarkoitus kumota hallintosäännöllä, mutta kumoaminen on jäänyt erikseen mainitsematta valtuuston päätöksessä ja sen soveltamisessa on ollut epäselvyyttä. Määräys hallintosäännön palkkiomääräysten soveltamisesta myös viranhaltijoihin on hallintosäännön 157 §:ssä.  

Ympäristönsuojelu esittää, että ympäristönsuojelumääräysten antaminen delegoidaan ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle. Vuonna 2014 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki mahdollistaa delegoinnin. Lupajaosto toimii ympäristöasioiden asiantuntijajaostona.  Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Pankit ovat tuoneet esiin ongelman, joka liittyy asuntolainojen valtiontakauksen saamiseen kaupungin vuokratonttien kiinnitysmenettelyn takia. Kaupunki hakee asuntotonttien vuokrasopimusten vakuudeksi 3 vuoden vuokraa vastaavan kiinnityksen, joka tulee ensimmäiselle sijalle. Valtiokonttorin ohje valtiontakauksen myöntämisestä asuntolainoille 25.10.2017 edellyttää, että takauksen kohteelle on haettava vakuus ja tämän vakuuden on oltava parhaalla etusijalla; vuokrasaatavan vakuudeksi tehdyn kiinnityksen tulee olla huonommalla sijalla. Hallintosäännön 26 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin kiinnitysvakuuksien etuoikeusjärjestyksen muuttamisesta. Käytännön joustavoittamiseksi päätösvalta etusijajärjestyksen muuttamisessa valtiontakauksen saamisasioissa voidaan myöntää hallintojohtajalle ja talousjohtajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat korjaukset ja lisäykset:       

1. 27 § Lautakuntien tehtävä ja toimivalta

- lisätään kohtaan Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto kohta 8. "päättää ympäristönsuojelumääräysten antamisesta" ja siirretään nykyiset kohdat 8. ja 9. kohdiksi 9. ja 10.

2. 28 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

- lisätään kohta "Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on kummallakin erikseen oikeus päättää kaupungin vuokratonttiin vahvistetun kiinnityksen etusijajärjestyksen muuttamisesta silloin, kun muutos on tarpeen asuntolainan valtiontakauksen saamiseksi."

- lisätään kohta "Henkilöstöjohtaja: päättää koulutusapurahojen, työnohjaustukien, luottamusmieskorvausten ja muiden talousarviossa henkilöstöasioihin osoitettujen avustusmäärärahojen käytöstä" .

- lisätään kohtaan Henkilöstösihteeri "4. päättää opiskelijoiden kesätyöllistämisrahalla palkattavista kesätyöntekijöistä ja kesätyösetelitukien myöntämisestä".

3. 132 § muutetaan kuulumaan: "Toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

- kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, toimialajohtajilla ja talousjohtajalla

- muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja ao. toimialajohtajalla; ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan, valtuuston tilapäisen lautakunnan eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. "

4. 139 § Esitteljät

- lisätään kohtaan "Vuolijoen aluelautakunnan  esittelijänä toimii kaupunginhallituksen nimeämä aluesihteeri. Esittelijänä voi tarvittaessa toimia myös hallintojohtaja, sivistysjohtaja tai tekninen johtaja."

5. 152 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

- lisätään kaupunginhallituksen allekirjoitusoikeuden viimeiseksi virkkeeksi. "Kaupunginhallituksen alaisten elinkeino- ja työllisyysjaostojen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa ao. jaoston esittelijä."  

- lisätään "Kainuun Pelastustointa koskevat asiakirjat, sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa pelastusjohtaja. Pelastustoimen ja riskienhallinnan tulosaluetta koskevat asiakirjat allekirjoittaa tulosaluepäällikkö."

Teknisinä muutoksena hallintosäännössä muutetaan henkilöstöpäällikkö henkilöstöjohtajaksi.    

Muutokset tulevat voimaan 1.7.2018. Tällä päätöksellä kumotaan kaupunginhallituksen vuonna 2009 antama erillinen ohje viranhaltijoiden kokouspalkkioista.     

                             

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.